ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.

.

.
κλικ στην εικόνα

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ
--------
Οι νέοι φίλοι μας επί τη ευκαιρία της συζητήσεως περί των Θρησκευτικών Ενώσεων μας ερωτούν τί πιστεύομε, συνοπτικώς. Αγαπητοί φίλοι, η επιτροπή μας, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, η οποία δρά υπό την καθοδήγησιν του Παν. Μαρίνη, από του 1996 διά την Αναγνώρισιν της Θρησκείας μας, με το Υπόμνημα αναγνωρίσεως της Θρησκείας μας και την πρώτην αίτησιν ιδρύσεως Ευκτηρίου Οίκου που κατέθεσε στο αρμόδιον Υπουργείον το 1998 ( (αρ. πρωτ. Α3/3-Α3/98, 24/6/1998), κατέθεσε και τας Βασικάς Αρχάς μας, τουτέστιν, την Ομολογίαν Πίστεως, κατά τον όρον του νόμου. Τούτο το κείμενον καταθέτομε έκτοτε κατά τας επομένας ενεργείας μας. Αυτήν δε τήν Ομολογίαν Πίστεως βλέπετε περαιτέρω εις εικόνα, ενώ μετά ερμηνευτικών σχολίων εις το pdf: https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKR0lGYVJkSTFhYk0/view?usp=sharing.
Πρόσφατον κείμενον της Επιτροπής μας, της 16ης Νοεμβρίου 2014 ερμήνευσε εγκύρως λεπτομερέστερον το ζήτημα περί της ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ και τούτο το θεωρούμε ως ερμηνευτικόν προσάρτημα στας Βασικάς Αρχάς μας· υπάρχει δε εις pdf: https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKT1R5VWVQTjFycmc/view?usp=sharing .

Περισσοτέρας πληροφορίας περί του έργου της Επιτροπής μας έχομε εις το κείμενον της Δεκαετηρίδος το οποίον υπάρχει εις pdf: https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKQkoydUFWdmlTZHM/view?usp=sharing .