ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

«Πλαταιαί - Η εορτή των Ελευθερίων»

ΠΛΑΤΑΙΑΙ = 2018

Ιδιαιτέρως μάς ετίμησε, εμάς και τις Πλαταιές, ο κ. Σταύρος Χριστοδουλάκης με το ωραίον βιβλίον που εξέδωσε «Πλαταιαί - Η εορτή των Ελευθερίων», στο οποίον περιγράφονται αφ' ενός, οι Πλαταιές και η μάχη και αφ' ετέρου, η εορτή των Ελευθερίων· καθώς δε είναι δεινός φωτογράφος το βιβλίον αποτελεί συνάμα ένα εξαίρετον φωτογραφικόν άλμπουμ των εκδηλώσεών μας!
Διά να το προμηθευθείτε (διατίθεται στην συμβολική τιμή των πέντε ευρώ) τηλεφωνείτε στον κ. Σταύρο Χριστοδουλάκη, τηλ= 6945169549


 

ΠΛΑΤΑΙΑΙ = 2018

ΠΛΑΤΑΙΑΙ = 2018
15 Σεπτεμβρίου 2018
Με επιτυχία ετελέσθη και εφέτος η ετησία εκδήλωσίς μας «Εορτή των Ελευθερίων» στις Πλαταιές. Ευχαριστούμε θερμώς όλους όσοι συνετέλεσαν στην επιτυχίαν της εορτής! Κυρίως την κ. Χρύσα Ζαφειροπούλου η οποία αναλαμβάνει όλον το βάρος της οργανώσεως της εορτής και συγχρόνως ήτο συγγραφεύς και επιμελητής του θεατρικού «Οι Πέρσες» το οποίον πράγματι ήτο εξαιρετικόν! Επίσης το οπλιτικόν άγημα «Άρες Άναξ» το οποίον πάντοτε συμμετέχει στις εκδηλώσεις μας! 


Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ «ΕΥΡΩΠΗ & ΙΣΛΑΜ»


ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ «ΕΥΡΩΠΗ & ΙΣΛΑΜ»
Το «Ευρώπη και Ισλάμ» είναι ένα μεγάλου μεγέθους, 750 σελίδων μεγέθους Α4, βιβλίον πηγή που εξαντλεί πλήρως το θέμα του! Διά παράδειγμα, το κεφάλαιον «Οι γυναίκες στο Ισλάμ» μήκους περίπου 100 σελίδων αποτελεί ένα πλήρες πόνημα μόνο του, όπως το κεφάλαιον «Η ψυχολογία και η ιστορία του Ισλάμ», «Η Τζιχάδ» και τα υπόλοιπα!
Ο αναγνώστης έχει εις χείρας του ένα πλήρες σύγγραμμα περί του Ισλάμ το οποίον δεν εξετάζει τα θέματα απλώς περιγραφικώς αλλά εισδύει εις βάθος πράγμα διόλου εύκολον καθώς «Το Ισλάμ είναι μία σφραγισμένη φιάλη», ως είναι ο τίτλος κεφαλαίου. Οπότε ο μελετητής δεν χρειάζεται ουδεμία άλλη πηγή διά να μάθη σχετικώς ή διά να γράψη και αυτός κάτι έχοντας το παρόν βιβλίον ως πηγή!
Ομως το βιβλίον δεν είναι απλώς ένα πλήρες περί Ισλάμ πόνημα!
Το βιβλίον έχει μίαν θέσιν την οποίαν και αποδεικνύει: Ασχολείται με την μεγάλην σύγκρουσιν που λαμβάνει χώραν από τον 7ον αιώνα μεταξύ του Ελληνικού-Αναγεννησιακού-Δυτικού Πολιτισμού και του Ισλάμ! Δεικνύει και αναλύει πλήρως στο κεφάλαιον «Ο Πολιτισμός» ότι τα κολοσσιαία ζώα που συγκρούονται στο λιβάδι της Ιστορίας δεν είναι τα έθνη ή τα κράτη, αλλά τα σύνολα τα λεγόμενα στην Φιλοσοφίαν της Ιστορίας Πολιτισμοί (ο όρος δεν είναι αξιολογικός)!
Ήδη από την εμφάνισίν του το Ισλάμ κατέκτησε τα 7/8 του γνωστού κόσμου, εκυριάρχησε στην Μεσόγειον και ολίγον έλλειψε να κατακτήση ήδη τότε την Ευρώπην. Η Ευρώπη εσώθη τότε, όμως από το 1970 ενεφανίσθη μία νέα ιστορική πραγματικότης. Το Ισλάμ ενδυναμωμένος αρχίζει τον αγώνα καταλήψεως της Ευρώπης και εντάξεως και αυτής στο ήδη κολοσσιαίον Νταρ-αλ-Ισλάμ που περιλαμβάνει σήμερον 57 Μωαμεθανικά κράτη!
Το βιβλίον μας ασχολείται με αυτήν την σύγκρουσιν η οποία αφορά άμεσα και εμάς τους ιδίους και τους απογόνους μας και το έθνος μας και τον Πολιτισμόν μας και την κουλτούρα μας και την επιβίωσιν της Ευρώπης!
Το Sun Tzu, το κλασσικόν περί του πολέμου κινεζικόν έργον μάς λέγει ότι οφείλομε να γνωρίζομε και τον εαυτόν μας και τον εχθρόν μας! Στο μέγα περί Ισλάμ μέρος του βιβλίου μας εμάθαμε τον εχθρόν μας! Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου μας επιχειρούμε ένα δυσκολώτερον έργον: να γνωρίσωμε τον εαυτόν μας!
Στον αγώνα μεταξύ δύο πολεμιστών ή αθλητών, σημασίαν έχει τόσον το ηθικόν, όσον και η νοητική και ψυχική κατάστασις των αγωνιζομένων! Διαγιγνώσκοντες ότι νυν ο αγών είναι άνισος διότι ναι μεν η Ευρώπη πλεονεκτεί πλήρως εις ισχύν όμως νοσεί βαρέως ψυχικώς επιχειρούμε να εξετάσωμε την Ευρωπαϊκήν Νόσον και να ερμηνεύσωμε τα συμπτώματά της και τις ψυχοπαθητικές της ιδέες, στο μέγα πρώτον κεφάλαιον το υπό τον τίτλον «Η Ευρωπαϊκή νόσος», που και αυτό είναι ένα βιβλίον μόνο του και στα ειδικά εκτενή κεφάλαια, ως «Η Πολυπολιτισμικότης», «Η ανοικτή κοινωνία», «H Ισλαμοφιλία», «Η Ισλαμοφοβία» και λοιπά!
Ενα τρίτον μέρος του βιβλίου ασχολείται με την περιγραφήν και την αξιολόγησιν της συγκρούσεως ως τα κεφάλαια «Η Τρομοκρατία», «Η 22α Μαρτίου 2016 των Βρυξελλών», «Η ζωή με τον μετανάστη» και λοιπά!
Συμπερασματικώς περιγράφομε πλήρως το πραγματικώς φλέγον ζήτημα της εποχής μας, τον πραγματικόν Γ΄Παγκόσμιον Πόλεμον που εκτυλίσσεται προ των οφθαλμών μας όμως επιχειρείται η συγκάλυψίς του διά της συστηματικής εξαπατήσεως, της «Taqiyya», ως ο τίτλος κεφαλαίου μας!
-----
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΟΥΛΗ: http://www.thulebooks.gr/%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%97-&-%CE%99%CE%A3%CE%9B%CE%91%CE%9C
-----

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ «ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ»

Από το 1973 έχει ανοίξει ένα νέον κεφάλαιον στην ευρωπαϊκήν ιστορίαν, αυτό του εποικισμού της Ευρώπης υπό των Μωαμεθανών και της τελικής κατακτήσεώς της υπό του Ισλάμ!
Σκοπός της συγγραφής του παρόντος είναι να γνωρίση ο αναγνώστης: Πρώτον, την ψυχικήν, νοητικήν και ηθικήν κατάστασιν της  σημερινής Ευρώπης, διότι η σημερινή Ευρώπη νοσεί, βαρέως πάσχει υπό της "Ευρωπαϊκής νόσου", και απαιτείται η κατανόησις της νοσηράς αυτής καταστάσεως που έχει ως κύριον σύμπτωμα την αυτο-περιφρόνησιν, ώστε αφ' ενός να ερμηνευθούν οι πολιτικο-κοινωνικές εξελίξεις που εκτυλίσσονται εμπρός μας και αφ' ετέρου να επιχειρηθή η θεραπεία της.
Δεύτερον, σήμερον ζώμεν την ακμήν της επεμβάσεως και εγκαταστάσεως του Ισλάμ στην Ευρώπην, οπότε είναι απαραίτητον να μάθωμε, αδρομερώς έστω, τί είναι το Ισλάμ, ποία η φύσις και η ιστορία του, καθώς ειδικώς ο Έλλην περί του Ισλάμ ουδέν γνωρίζει! Τα μυστήρια του πράγματος: και 1.400 έτη ήμασταν ραγιάδες τεταπεινωμένοι υπό του Ισλάμ (μετρήσατε πότε έγινε η κατάκτησις της Συρίας) και στα σχολεία μας ουδέν διδασκόμεθα περί αυτού! Ούτως, το κύριον μέρος του βιβλίου αποτελεί εισαγωγήν στο Ισλάμ και ιδιαιτέραν ανάλυσιν ωρισμένων χαρακτηριστικών του τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα τον ευρωπαίον αναγνώστην. Επίσης συζητούμε και κατανοούμε την επέμβασιν των Μωαμεθανών στην Ευρώπην, τα συμβάντα, την στρατηγικήν, τας μεθόδους και τα επακόλουθα της επεμβάσεως, ως και τους κινδύνους από τον μωαμεθανικόν εποικισμόν, τί μας επιφυλάσσει το όχι και τόσον μακρυνό μέλλον και τις δυνατότητες αντιδράσεως που έχομε στην διάθεσίν μας.
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
---------
Το βιβλίον εξεδόθη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θούλη:
https://thulebooks.blogspot.com/2018/07/4.html
 Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και ο Ο ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ

Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
και ο
Ο ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ
-------

- Η ουσία της θρησκείας, κάθε θρησκείας, συνίσταται στην παραδοχήν: πρώτον, ότι ο άνθρωπος δύναται να προσεγγίση το θείον και δεύτερον ότι ο άνθρωπος είναι ατομικότης και ότι ως εκ τούτου δύναται να προσεγγίση το θείον ατομικώς, αυτός ο ίδιος ως άτομον και όχι συλλογικώς μέσω του προέδρου της ΓΣΕΕ ή του Αρχιεπισκόπου!
- Στην θρησκείαν, ο άνθρωπος νοείται ως ατομικότης, ως πρόσωπον, διά τούτο ορθώς λέγομε «η θεολογία του προσώπου»!
- Ως οίκοθεν νοείται, η έννοια της προσεγγίσεως προϋποθέτει κοινήν ουσίαν, κοινήν γλώσσαν, κοινήν αντίληψιν των πραγμάτων και διά την ακρίβειαν «Ανθρωποκεντρικήν» θέασιν των πραγμάτων και του κόσμου! Με αυτόν τον νοητικόν μηχανισμόν, τον «Ανθρωποκεντρικόν», είναι εξοπλισμένος ο άνθρωπος!
- Επομένως ο Θεός οφείλει να είναι εξοπλισμένος και αυτός με έναν «Ανθρωποκεντρικόν» μηχανισμόν αντιλήψεως των πραγμάτων! Να είναι και αυτός ή τουλάχιστον μία πλευρά του, ανθρωπίνη ατομικότης, πρόσωπον!
- Διά την Ελληνικήν μας θρησκείαν του Δωδεκαθέου δεν γεννάται ζήτημα διότι εξ αρχής προβλέπεται ότι οι εντός του Αισθητού κόσμου Θεοί [τους διαχωρίζομε από τους Θεούς-υποστάσεις του Ιδεώδους πλατωνικού κόσμου] έχουν πλήρη  «Ανθρωποκεντρικήν» θέασιν των πραγμάτων και πλήρεις ανθρώπινες εμπειρίες καθώς ισχύει το «Θεός εγένου εξ ανθρώπου»! Το αυτό ισχύει και δι' όλες τις άλλες παραδοσιακές θρησκείες, από τον Ινδοϊσμόν έως την Σαντερία και φυσικά διά τον Βόρειον Βουδδισμόν.
- Ο Χριστιανισμός επιλύει το πρόβλημα με δύο τρόπους, πρώτον, πάραγεμίζοντας τις εκκλησίες του με ημιθέους οι οποίοι υπήρξαν άνθρωποι, τους οποίους ονομάζει «Αγίους», και δεύτερον και κυριώτερον, με το δόγμα της Ενανθρωπίσεως του Χριστού, όπου τμήμα του Υπερβατικού Θεού αποκτά ανθρωπίνην νόησιν, βλέπει τα πράγματα ανθρωποκεντρικώς και ζώντας επ' ολίγον στην γην απέκτησε μερικές ανθρώπινες εμπειρίες!
- Ο Προτεσταντισμός, επειδή είναι στην ουσίαν πλήρης μονοθεϊσμός, δέχεται και αυτό είναι δεκτόν και φιλοσοφικώς, ότι ο Υπερβατικός Θεός ανοίγει ένα παράθυρον στην Χρονικότητα, αποκτά πρόσωπον και ούτως βλέπει τον κόσμον και συνομιλεί μαζί του. Το αυτό ισχύει και διά τον Μωαμεθανισμόν!
- Συμπερασματικώς, στην θρησκείαν έχομε την συνομιλίαν δύο προσώπων, του ανθρώπου και του Θεού!     
----
-Είναι γνωστόν το μίσος κατά της θρησκείας το οποίον διαρρέει ολόκληρον την σοσιαλιστικήν ιδεολογίαν! Ο Μαρξιστής δεν είναι ο Άθεος που απορρίπτει την θρησκευτικήν πίστιν και δεν ασχολείται με αυτήν, κάθε άλλο! Ο Μαρξιστής διαπνέεται από σφοδρόν μίσος κατά του Θεού, είναι God-hater! Διατί;
- Διότι ο Μαρξ δεν δέχεται ότι ο άνθρωπος έχει ατομικότητα, έχει προσωπικότητα! Η δε Νεο-Μαρξιστική Αριστερά μάχεται πάση δυνάμει την έννοιαν της ατομικότητος!
- Συμπερασματικώς, λόγω των ανωτέρω το χάσμα μεταξύ θρησκείας και Μαρξισμού είναι ΑΓΕΦΥΡΩΤΟΝ! Δεν είναι η άρνησις της θρησκείας ένα στοιχείον "ξεκάρφωτο" που δεν έχει σχέσιν με το όλον σύστημα και άρα είναι δυνατόν να απορριφθή ή να παραβλεφθή όπως μάς είπε ο Πάπας Φραγκίσκος!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
======

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : ΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ;;

ΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ;; 

-----

Μία σωστή και δύσκολη ερώτησις είναι: Λέγομε ότι επιθυμούμε επιστροφή στην Αρχαιότητα όμως ρεαλιστικά τί μπορούμε να εφαρμόσουμε από τα Κλασσικά πράγματα στις σημερινές συνθήκες αφού οι εποχές και τα δεδομένα είναι πράγματι τόσο διαφορετικά;;

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α) Τα ανθρώπινα πράγματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε οτιδήποτε έχει σχέσιν με την ανθρωπίνην Ψυχολογίαν και οτιδήποτε έχει σχέσιν με την Τεχνολογίαν!
Η ανθρωπίνη Ψυχολογία παραμένει πάντοτε αναλλοίωτος, ενώ η Τεχνολογία καθημερινώς αλλάζει (και σήμερα και στην Κλασσικήν εποχήν άλλάζε επίσης)!

Β) Τα ανθρώπινα πράγματα χωρίζονται επίσης σε δύο άλλες κατηγορίες: σε οτιδήποτε έχει σχέσιν με την ανθρωπίνην Ψυχολογίαν και οτιδήποτε έχει σχέσιν με τις συνθήκες της εποχής!
Η ανθρωπίνη ψυχή ΔΕΝ αλλάζει με τις εποχές, ίδια κι απαράλλακτη μένει. Οι συνθήκες της εποχής ΔΕΝ είναι κάτι νομοτελειακόν αλλά είναι απλά δημιουργήματα των εκάστοτε Εξουσιαστών και τις περισσότερες φορές επιβάλλονται διά της βίας (υλικής ή ψυχολογικής) παρ' ότι αντιβαίνουν στην ανθρωπίνη Ψυχολογία, παράδειγμα ο τρόπος επιβολής του σημερινού lifestyle· μία περίπτωσις: στα 1960 απεφάσισαν οι Εξουσιαστές να κάνουν μόδα τα λεγόμενα ναρκωτικά, την ηρωΐνη και την κοκκαΐνη, και διά τούτο δούλεψε δυναμικά και με πολλή τέχνη όλος ο μηχανισμός της προπαγάνδας τους! Δεν είναι δύσκολο να κλείσουμε τους κρουνούς της Προπαγάνδας και να έχουμε μία κοινωνία χωρίς ναρκωτικά, όπως ήτο το 1970! Άσχημη δεν θάναι!

Γ) ΔΕΝ απέχουμε πολύ από τον Κλασσικόν Πολιτισμόν, ακόμη μέσα στον Ελληνικόν-Αναγεννησιακόν-Δυτικόν Πολιτισμόν ζούμε, που είναι μία προέκτασις του καθαυτό Ελληνικού Πολιτισμού!


ΕΠΟΜΕΝΩΣ:
1) ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ


Στα θέματα που έχουν σχέσιν με την ανθρωπίνην Ψυχολογίαν, αυτά που στα πανεπιστήμια ονομάζομε Θεωρητικές επιστήμες, ΔΕΝ αφιστάμεθα και πολύ, τα πράγματα ΔΕΝ είναι πολύ διαφορετικά· ομοίως  τα πράγματα ΔΕΝ είναι πολύ διαφορετικά και στις Λογικο-μαθηματικές επιστήμες· ενδεικτικώς αναφέρομε:

Στην Λογική, το Α και το Ω το είπε ο Αριστοτέλης! Στα Μαθηματικά, στην Γεωμετρίαν, επίσης ολίγα πράγματα προσετέθησαν! Στο Δίκαιον, ό,τι διδάσκεται είναι το Ρωμαϊκόν Δίκαιον! Οποιαδήποτε δε παθολογία παρουσιάζεται στα σημερινά δικαστήρια οφείλεται στα σημεία όπου αφιστάμεθα από τα Κλασσικά δικαστήρια π.χ. στίς εν Ελλάδι δίκες τών Τρομοκρατών τής πρώτης περιόδου είδαμε τους Τρομοκράτες φανερά και δημόσια να απειλούν τους ενόρκους και διά τούτο να αθωώνονται! Τίνι τρόπω θα απειλούσαν την Ηλιαία όπου η ελαχίστη σύνθεσις είχε 1.500 ενόρκους! Επίσης είχε η τοιαύτη σύνθεσις το πλεονέκτημα ότι ήτο ακριβές απείκασμα της κοινής γνώμης, υπερτελεία δημοσκόπησις, ενώ σήμερον οι δικαστικές αποφάσεις πλειστάκις αφίστανται τού "κοινού αισθήματος"!

Εις ό,τι έχει σχέσιν με τα Πολιτεύματα και εδώ δεν έχει προστεθή τίποτε περισσότερον απ' ότι μάς είπαν οι Κλασσικοί! Και η σημερινή παθολογία των πολιτευμάτων οφείλεται εν πολλοίς στα σημεία όπου αφιστάμεθα από τα Κλασσικά πρότυπα! Διά παράδειγμα, στην Αρχαία Αθήνα, αλλά και στις άλλες πόλεις, ετηρείτο ευλαβικώς η διάκρισις των εξουσιών που δεν ήτο απλώς τριπλή (Νομοθετική-Εκτελεστική-Δικαστική Εξουσία) αλλ' ήτο πολλαπλή! Σήμερον ζούμε εν Ελλάδι ένα πολίτευμα «που είναι εν τοις πράγμασι ενός ανδρός αρχή», όπως έχει δηλώσει ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλος, καθώς έχομε την πλήρη σύντηξιν των εξουσιών π.χ. ΔΕΝ γίνεσθε υπουργός ( = Εκτελεστικόν όργανον) εάν δεν είσθε βουλευτής ( = Νομοθέτης)! Ο Πρωθυπουργός είναι ο άρχων της Εκτελεστικής Εξουσίας και συγχρόνως της Νομοθετικής και συνάμα αυτός διορίζει τους Προέδρους των Ανωτάτων δικαστηρίων!

Στα θέματα της Φιλοσοφίας όπου εξετάζεται το θεμελιώδες ερώτημα: Τί είναι ο Άνθρωπος, τί είναι ο Κόσμος, στην Μεταφυσική, στην Θρησκεία, ουδείς έως τώρα προσέθεσε το ελάχιστον εις όσα συνεζήτησαν οι Κλασσικοί! Ο Χριστιανισμός είναι απλώς μία σημείωσις στο περιθώριον του βιβλίου της Υστέρας Αρχαιότητος! Εξετόπισε όλες τις άλλες ιδέες διά της βίας κι οι θεολόγοι του προσπαθώντας να ντύσουν τον Χριστιανικό Μύθο με φιλοσοφικόν ένδυμα πήραν ό,τι ηδύναντο από Αριστοτέλη και Πλάτωνα με αποτελέσματα πενιχρά έως ότου ήλθε η Θεολογική Σχολή του Καίμπριτζ και διευθέτησε το ζήτημα κολλώντας στον Χριστιανισμόν ολόκληρον τον Πλωτίνον!

Η ανθρωπίνη Ψυχολογία παραμένει πάντοτε αναλλοίωτος διά τούτο βλέπομε Αρχαία Τραγωδία και αντιλαμβανόμεθα τας ψυχικάς καταστάσεις των ηρώων της! Αλλά και το σύγχρονον Θέατρον, από τον Σαίξπηρ έως σήμερον, δεν είναι τίποτε άλλο πάρεξ αντιγραφή, μίμησις ή διασκευή του Μενάνδρου, της Νέας κωμωδίας! Ο Σαίξπηρ ιδίως δεν είναι παρά ελαφρές διασκευές του Μενάνδρου! Επομένως πηγαίνοντας σήμερα σε οιονδήποτε Αθηναϊκόν θέατρον χωρίς να το γνωρίζετε Μένανδρο βλέπετε, εκτός από μερικές Επιθεωρήσεις με πολιτικά νούμερα που προσπαθούν να μιμηθούν τον Αριστοφάνη! Ομοίως η ανθρωπίνη Ψυχολογία αρέσκεται στον Αθλητισμόν και διόλου δεν διαφέρουν οι σημερινοί Αγώνες από τους Αρχαίους!

Τον ανθρώπινον ψυχισμόν κινούν και οι Καλές Τέχνες και η Αρχιτεκτονική! Οι Καλές Τέχνες δεν εξέχασαν ποτέ τον Κλασσικισμόν! Αυτός και το ρεαλιστικόν σχέδιον διδάσκεται στις Σχολές Καλών Τεχνών, αυτόν αντιλαμβάνεται ως το ωραίον η ανθρωπίνη ψυχή κι είναι απλούστατον να αποδιώξωμε την εκφυλισμένη μοντερνίστικη τέχνη που οι Εξουσιαστές την βιδώνουν στα μυαλά μας ώστε να μάς εθίζουν στο άσχημο, στο βδελυρό, στο απεχθές!
Η Αρχιτεκτονική ουδέποτε άφησε τον Κλασσικισμόν, δείτε π.χ. την βιβλιοθήκην Maitland Robinson Library at Downing College, Cambridge, έργον του John Quinlan Terry του 1992 εις άψογον Δωρικόν ρυθμόν (φωτογραφία)! Εις την Αθήνα σώζονται ακόμη πολλά άξια παραδείγματα του Κλασσικισμού, δείτε τα, π.χ. περνάτε καθημερινώς από την οδόν Πανεπιστημίου, σταματήσατε επ' ολίγον και παρατηρήσατε την Τριλογίαν (Ακαδημία, Πανεπιστήμιον, Βιβλιοθήκη) και τα συναισθήματα που γεννά στην ψυχήν σας!  Δυνάμεθα λοιπόν όλα τα δημόσια κτήριά μας να είναι Κλασσικά και να αποδιώξουμε την εσκεμμένη ασχήμια του Μπρουταλισμού! Ας σημειωθή δε εδώ ότι η κατασκευή ενός κλασσικού κτηρίου σήμερον με τις σύγχρονες τεχνικές είναι εκατόν φορές ευκολωτέρα από ότι ήτο άλλοτε και επιπλέον ότι το Κλασσικόν κτήριον εκ της φύσεώς του δύναται να είναι προκατασκευασμένον, όπως ήδη έχει κάνει ο Τσίλλερ! Σάς φαίνεται δύσκολη η κατασκευή του Κορινθιακού κιονοκράνου;; Τα κιονόκρανα του Ναού του Βήλου στην Παλμύρα (που τον ανετίναξε τώρα η Κατάρα του Μωαμεθανισμού) ήσαν προκατασκευασμένα από ορείχαλκον! Το πρώτον εξ ολοκλήρου προκατασκευασμένον κτήριον του κόσμου όλου είναι η Στοά του Ευμένους, που σώζεται μερικώς παραπλεύρως του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, δείτε την - Κατεσκευάσθη στην Πέργαμον και μετεφέρθη στην Αθήνα!

Ας τελειώσουμε με κάτι λίγο αστείον: Λέγει μία κυρία: Πώς θα γυρίσουμε στην Αρχαιότητα, θα φοράμε χιτώνα και πέπλο;; Δεν γνωρίζω αν αύριο θα φοράμε χιτώνα και πέπλο, χλαμύδα ή τόγα, αν και ένας φίλος επρότεινε ήδη από 20ετίας να φοράμε ως ορατήν έκφρασιν του Ελληνίζειν! Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η σημερινή επιστήμη της Υγιεινής μας λέγει ότι ο χιτών είναι ένα σωστόν από υγιεινής επόψεως ένδυμα, ενώ το στενό τζήν δεν είναι! Θάπρεπε να γνωρίζη η κυρία ότι το 90% των επισκέψεων στον Γυναικολόγον οφείλεται στα δεινά του στενού τζήν! Επίσης, ας μην πολυεκθειάζουμε την σημερινήν ενδυμασία καθώς ΔΕΝ είναι προϊόν ευφυούς σκέψεως και μελέτης! Το παντελόνι ήτο το ένδυμα της εργατικής τάξεως του Παρισιού και η λεγομένη Γαλλική Επανάστασις το υιοθέτησε ώστε οι εκπρόσωποί της να υποδύονται ψευδή λαϊκήν καταγωγήν! Ξέρεις, Αλέξη, και η γραβάτα της ιδίας τάξεως αξεσσουάρ ήτο, προϊόν μιμήσεως από τους Κροάτες μισθοφόρους του στρατού! Τώρα, αν την ανθρωπίνη φιγούρα κολακεύει πιό πολύ η σημερινή ενδυμασία ή η Κλασσική, μπορείτε να το κρίνετε!

Ας τελειώσουμε λοιπόν εδώ με τα θέματα που αφορούν την Ψυχολογίαν και ας προχωρήσωμε στην Τεχνολογίαν!


2) Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι Κλασσικοί δεν ήσαν εχθροί της τεχνολογίας αλλ' αντιθέτως είχον φροντίσει και διέθετον όλην την Τεχνολογίαν που κατά την γνώμην των εχρειάζοντο!
Επομένως, δεν είναι κακόν να είμαι κλασσικότροπος και συγχρόνως να φοράω ωρολόγιον! Και ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων ωρολόγιον είναι και μάλιστα πολυπλόκου πολυτελούς κατασκευής "γκράν κομπλικασιόν"! Επίσης δεν είναι κακόν να είμαι κλασσικότροπος και συγχρόνως να φοράω ομματοϋάλια! Και οι κλασσικοί είχον βοηθήματα οράσεως· μάλιστα ο πρώτος αμφίκυρτος φακός ευρέθη στην Βιβλιοθήκην της Νινευή! Ομοίως δεν πειράζει εάν έχω τηλέφωνον, ηλεκτρικόν ρεύμα, ραδιόφωνον, ηλεκτρονικόν υπολογιστήν ή οτιδήποτε άλλο φαντασθείτε, στην Αίγυπτον εγνώριζαν τον ηλεκτρισμόν! Ο Ήρων εφεύρε την Ατμομηχανήν· δεν είναι κακόν να έχω ατμομηχανές ή μηχανές εσωτερικής καύσεως! Λέγουν πάλιν κάποιοι: Δηλαδή θα κινούμεθα με άλογα κι όχι με αυτοκίνητα;; Απλό στην απάντησί του κι αυτό το αστείον: Θα κινούμεθα με μηχανές, όπως θ' άρεσε στον Ήρωνα, όμως διατί όχι και με άλογα; Η ιππασία είναι το αγαπημένον χόμπυ της Upper Class! Ασφαλώς δε στις επίσημες περιστάσεις με ίππους και ιππήλατες άμαξες, όπως γίνεται στην Μεγάλη Βρετανία· ωραίον μού φαίνεται! Και ούτω καθ' εξής! Ομως, πέραν του αστείου, υπάρχει κάτι σοβαρόν:

Σήμερον έχομε εξυψώσει την Τεχνολογίαν ως το ύψιστον αγαθόν μας, την έχομε κάμει θεό μας και έχομε γίνει δούλοι της. Οι Κλασσικοί είχαν άλλην ιδέαν, δεν ήσαν εχθροί της Τεχνολογίας αλλά την είχον τοποθετήσει στην ορθήν της θέσιν: η Τεχνολογία ήτο η θεραπαινίς των ανθρωπίνων αναγκών κι όχι το αντίθετον!
Οπότε, δεχόμεθα το σύνολον της Τεχνολογίας και συνεχίζουμε την προαγωγήν της, όμως υπό την εξής προϋπόθεσιν: Ο Κλασσικός Πολιτισμός είναι ανθρωποκεντρικός όπως λέγομε σήμερα, τουτέστιν λαμβάνει υπ' όψιν του τον ψυχισμόν του Ανθρώπου! Διά τούτο η Τεχνολογία μας πρέπει να είναι προσηρμοσμένη στα ανθρώπινα μέτρα, στο καλώς έχειν του Ανθρώπου! Διά παράδειγμα, η Πολεοδομία και η Οικιστική οφείλουν να λαμβάνουν υπ' όψιν τους τα ανθρώπινα ψυχικά μέτρα, όπως τα ελάμβανε ο αρχαίος πολεοδόμος κι όχι να βιάζουμε την ανθρωπίνη ψυχή να διάγει σε απάνθρωπες πόλεις και θλιβερές κατοικίες! Κι εδώ ας τονίσωμε επίσης ότι έως της σήμερον δεν έχει ευρεθή οτιδήποτε τελειότερον από το Ιπποδάμειον πολεοδομικόν σχέδιον και από το Κλασσικόν οικοδομικόν τετράγωνον των τεσσάρων κατοικιών· δείτε πώς περιγράφει την Κλασσικήν πολεοδομίαν και την Κλασσικήν κατοικίαν ως το ιδεώδες της σήμερον ο Leon Krier, ο μεγάλος Αρχιτέκτων! Ούτως ή άλλως, η σημερινή τάσις της Οικολογίας, παρά τας υπερβολάς της, προς τα Κλασσικά πρότυπα μάς πηγαίνει! Συμφωνούμε μαζί της και επαυξάνομε! Δι' ημάς η Γαία δεν είναι απλώς έμψυχος αλλά είναι συνάμα Μεγάλος Θεός και επομένως δεν έχομε ουδέν δικαίωμα να καταστρέφομε την όψιν της και παρορώντας τον θείον νόμον της Εξελίξεως να αφανίζωμε τα άλλα φυτικά και ζωϊκά είδη! Ο Κλασσικός Πολιτισμός ΔΕΝ καταστρέφει το τοπίον, το εμπλουτίζει!


3) ΣΤΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στα φλέγοντα σημερινά θέματα, όσο κι αν φαίνεται περίεργον στους αδαείς, τις λύσεις έχει ο Κλασσικός Πολιτισμός και ουδείς άλλος! Δείτε διά παράδειγμα το λεγόμενον μεταναστευτικόν και τα ζητήματα υπηκοότητος/ιθαγενείας! Στην Αθήνα υπήρχον οι ξένοι, οι λεγόμενοι Μέτοικοι, πότε αυτοί ελάμβανον υπηκοότητα/ιθαγενεία;; Ποτέ! Επίσης, στην Αθήνα ΔΕΝ ήτο δυνατόν να τελεσθή γάμος μεταξύ Αθηναίου και Αλλοδαπής! Την εποχήν που ο Περικλής είχε σχεδόν απόλυτον εξουσίαν τού απηγορεύθη να νυμφευθή την Ασπασίαν, που ήτο Μέτοικος εκ Μιλήτου! Ο ίδιος αντελήφθη την ορθότητα της απαγορεύσεως και μάλιστα τότε άλλαξε ο νόμος πού ώριζε ότι Αθηναίος πολίτης είναι αυτός που έχει Αθηναίον πατέρα και έκτοτε Αθηναίος πολίτης ήτο αυτός που και οι δύο γονείς του ήσαν Αθηναίοι! Λοιπόν, ιδού η λύσις της σήμερον!
Άλλον παράδειγμα: Σήμερον, το κύριον θέμα των ημερών που εδημιούργησε η οικονομική κρίσις είναι τα "κόκκινα δάνεια", οι κατασχέσεις, οι πλειστηριασμοί κατοικιών! Ο Κλασσικός μας Πολιτισμός έχει και εδώ την λύσιν, έχει τον θεσμόν της Σεισάχθειας [από το "σείω" (ταρακουνώ) + "άχθος" (βάρος, χρέος) δηλαδή "αποτίναξις των βαρών"], τον οποίον πρώτος εφήρμοσε ο Σόλων! Με έναν λόγον, εις εποχάς οξυτάτου οικονομικού αδιεξόδου, ως η σημερινή, γίνεται απαλοιφή των υποθηκών και των χρεών, δημοσίων και ιδιωτικών, έως ένα ποσόν, δηλαδή εις ό,τι αφορά τους πτωχούς και τους μικρομεσαίους, και ούτως κάνομε μία νέαν αρχήν! Ιδού και εδώ η λύσις της σήμερον!
     

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το ζήτημα ΔΕΝ είναι να προσαρμοσθή ο κλασσικότροπος Άνθρωπος στην σημερινήν εποχήν, αλλά ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, η σημερινή εποχή να αποκαθαρθή από τα μη-Κλασσικά στοιχεία της που αποτελούν συνάμα το αίτιον της παθολογίας της και της κακοδαιμονίας της!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ - 25/12/2017
======

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΝ ΧΩΡΟΝ

Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΝ ΧΩΡΟΝ
-------
Περιγράφοντες την ζωήν στον Ενδιάμεσον χώρον πρέπει να έχωμες πάντοτε υπόψιν μας ότι ομιλούμε διά το συνήθως συμβαίνειν, καθώς έχομε και εδώ παραλλαγές που εκτείνονται επί μιάς κωδωνοσχήμου καμπύλης, όπως στο σχήμα μας και όπως συμβαίνει εις άπαντα τα φυσικά φαινόμενα!
Στόν Ενδιάμεσον χώρον διακρίνομε δύο καταστάσεις του Αιθερίου σώματος του ανθρώπου  [Προς καλυτέραν κατανόησιν ιδέ το κείμενο ΤΟ ΑΙΘΕΡΙΟΝ ΣΩΜΑ: https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKXzllcUVDU2tJNms/view?usp=sharing]: την πρώτην, όταν διατηρείται εισέτι ο Α' Αιθερικός χιτών και την δευτέραν, όταν έχει αποπέσει. Ο Α' Αιθερικός χιτών αποπίπτει καθιστάμενος αιθερικόν πτώμα που ονομάζεται κέλυφος (shell) ή στοιχειώδες (elementary) λόγω ασιτίας, καθώς ο συνήθης άνθρωπος δεν έχει αναπτύξει το "τροφικόν όργανον" του Αιθερίου σώματος. Διακρίνομε επίσης τρείς περιόδους παραμονής του ανθρώπου στον Ενδιάμεσον χώρον:

1) Πρώτη περίοδος: Το Τεσσαρακονταήμερον. Πρόκειται διά τις πρώτες 40 ημέρες όπου ακόμη διαθέτει τον Α΄Αιθερικόν χιτώνα και ευρίσκεται συνήθως όλο αυτό το διάστημα εδώ, στο πρώτον Αιθερικόν αυτού τού τόπου που ζούμε, οπότε είναι στο σπίτι του, στο νεκροταφείον κι οπουδήποτε αλλού επιθυμεί και αντιλαμβάνεται τα πάντα γύρω του έχων «την μίαν και μόνην διεισδυτικήν αίσθησιν» ως λέγεται, τουτέστιν τα Η/Μ κύματα προσπίπτουν στο Η/Μ πλέγμα του Αιθερικού. Το μνημόσυνον των 40 ημερών είναι καθαρώς ελληνικόν, παραδοσιακόν, και έχει δι' εμάς νόημα διότι είναι ο τελευταίος αποχαιρετισμός του τεθνεώτος όσον εκείνος είναι ακόμη "ενσώματος" και με διαυγή συνείδησιν· φυσικά διά τον χριστιανισμόν ουδέν νόημα έχει!
 ----
2) Δευτέρα περίοδος: ο καθαυτό Ενδιάμεσος χώρος. Πρόκειται διά την περίοδον όπου έχει το μεγαλύτερον ενδιαφέρον.
Ο άνθρωπος κατόπιν διαβαίνων μίαν πύλην (ούτως το αντιλαμβάνεται και το περιγράφει: πύλη, γέφυρα, σήραγξ, αλλαγή στο τοπίον κλπ) εισέρχεται στον καθαυτό Ενδιάμεσον χώρον. Εκεί διακρίνομε αρκετούς τύπους διαβιώσεως αναλόγως της πνευματικής και ηθικής καταστάσεως του ανθρώπου. Ας μην λησμονούμε ότι ο Ενδιάμεσος χώρος είναι ο χώρος της συζητήσεως με τους πνευματικούς οδηγούς, της αμοιβής και του σωφρονισμού, ενώ αντιθέτως η εδώ ζωή είναι ο χώρος της μαθητείας, κάθε άλλη αντίληψις είναι πεπλανημένη και κακοήθης! Οπότε διαφέρει η διαβίωσις των πέντε ειδών από ηθικής επόψεως ανθρώπων κατά Πλάτωνα.
α) Οι Μέσως βεβιωκότες. Αυτοί που έζησαν έναν βίον ανάλογον με τον μέσον όρον της εποχής των. Αυτοί αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού των ανθρώπων, με τις συνήθεις καλοσύνες και κακίες του, τις ανάλογες με τα ήθη της εποχής. Αυτοί δεν υφίστανται ούτε νουθεσίας, ούτε σωφρονισμούς. Ζουν σε έναν χώρον που περιγράφουν ως ευχάριστον αλλά χωρίς χαρακτηριστικά γκρίζο θαμπό τοπίο, οπότε τον αναφέρομε ως «ευχάριστο γκρίζο». Εδώ οφείλομε να σημειώσωμε μίαν αρκετά συχνήν παραλλαγήν: Οι καλοί κ'αγαθοί άνθρωποι, ανεξαρτήτως των θρησκευτικών πιστεύω τους, αμοίβονται με τό να μην ζουν στον γκρίζο αλλά μεταβαίνουν και ζουν στους λειμώνες της Περσεφόνης που είναι όπως και η Κλασσική περιγραφή τους! Διά τους εκτός του Ελληνικού Πολιτισμού Ευρωπαίους υπάρχει ανάλογος τόπος που περιγράφεται ως «εξοχή Αγγλικού τύπου». Οι τόποι αυτοί είναι "αιθερικά νησιά" που εδημιουργήθησαν με την σκέψιν των Θεών διά το καλώς έχειν του Ανθρώπου!
β) Οι Ιασίμως ημαρτικότες. Αποτελούν μίαν μικράν σχετικώς αλλ' αξιόλογον ομάδα! Αυτοί είναι που υφίστανται τους σωφρονισμούς διά τους οποίους διαβάζομε στον Φαίδωνα του Πλάτωνος. Σωφρονισμούς αναλόγως της αντιλήψεώς των και έχοντες ως σκοπόν να αντιληφθούν τα σφάλματά τους και να αλλάξουν νοοτροπίαν. Είναι οι εγκληματικές φυσιογνωμίες του Λομπρόζο, οι προκαλούντες και επιχαίροντες επί τω κακώ, τα αντικοινωνικά στοιχεία, οι δόλιοι και ζηλόφθονοι· είναι οι απατεώνες, οι μαστρωποί, οι δολοφόνοι και οι ληστές του υποκόσμου· είναι οι φαύλοι δημόσιοι άνδρες που εξήρθρωσαν το πολίτευμα με την εξαγοράν της ψήφου των πολιτών, με την πελατειακήν σχέσιν, με το ρουσφέτι, και έθιξαν το κοινόν αίσθημα και εξεμαύλισαν τον πληθυσμόν δίδοντες το παράδειγμα της διαφθοράς· είναι η Ιντελλιγκέντσια η διδάσκουσα ψυχοφθόρες και διαλυτικές των κοινωνιών ιδεολογίες, ως ο Αθεϊσμός, η Νεωτερικότητα, ο Πολιτιστικός Μαρξισμός· είναι οι Εχθροί της Πατρίδος και ένοχοι εσχάτης προδοσίας, άτομα και πολιτικά κόμματα, που επιδιώκουν την εδαφικήν ή οικονομικήν απομείωσίν της ή την ηθικήν καταρράκωσίν της, ως όσοι ΚΚΕδες και άλλοι έλαβον τα όπλα κατά της Ελλάδος στον Συμμοριτοπόλεμον ή οι Βενιζελικοί αξιωματικοί (Πλαστήρας, Γονατάς κλπ) που προεκάλεσαν την κατάρρευσιν του μετώπου στην Μικρασία και ούτω καθ'εξής!
γ) Οι Οσίως βεβιωκότες. Είναι αυτοί που ευρίσκονται στα τελευταία στάδια της πνευματικής εξελίξεως. Αυτοί δεν έχουν ανάγκην από τον "ευχάριστον ύπνον" αλλ' αντιθέτως διάγουν με πνευματικές συζητήσεις και διδασκαλίες! Συζητούν με τους πνευματικούς οδηγούς ρυθμίζοντες τας λεπτομερείας των νέων ενσαρκώσεών των. Σημειωτέον ότι αυτή είναι η μόνη περίπτωσις όπου ο άνθρωπος ρυθμίζει την νέαν ενσάρκωσίν του και αυτό συμβαίνει διότι έχουν αφ' ενός ολίγα σχετικώς να αποπληρώσουν και αφ' ετέρου να παράγουν χρήσιμον κοινωνικόν έργον ώστε να προαγάγουν συνάμα την εξέλιξίν των, οπότε καλόν είναι να γεννηθούν στον κατάλληλον τόπον σε μίαν εποχήν που θα δώση τας αρμόζουσας ευκαιρίας! Ο τόπος που ζουν οι Οσίως βεβιωκότες είναι επίσης "αιθερικά νησιά" που καλούνται από τους Κλασσικούς «νήσοι των Μακάρων». Μία αξιομνημόνευτος παραλλαγή είναι το «Ηλύσιον». Πρόκειται δι' ένα "αιθερικόν νησί" όπου πηγαίνουν όσοι δεν είχον ικανήν φιλοσοφικήν  προπαιδείαν, όμως επρώτευσαν λόγω των εξεχόντων πολεμικών κυρίων κατορθωμάτων τους (κατά το ηρακλείτιον : «μόροι γὰρ μέζονες μέζονας μοίρας λαγχάνουσι» =  οι πιο μεγάλοι θάνατοι έχουν την πιο μεγάλη μοίρα) οπότε δεν θα ήτο σωστόν να ζήσουν βίους κοινών θνητών στην γην. Εκεί θα τελειοποιηθούν και θα έλθουν στην γην γιά έναν μόνον βίον οπότε θα γίνη η Αθανατοποίησις. Σημειώσατε ότι η  Αθανατοποίησις είναι δυνατόν να γίνη μόνον ενσωμάτως, στο «σπήλαιον της ύλης» (διό οι θεοί ως ο Ερμής, ο Ζεύς κλπ γεννώνται στο σπήλαιον) και με δυνάμεις που διατίθενται από το σώμα. Εις τον Όμηρον ο Πρωτεύς προλέγει στον Μενέλαον ότι αυτή θα είναι η μοίρα του: «ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης ἀθάνατοι πέμψουσιν»*. Το Ηλύσιον είναι ακριβώς οι λεγόμενοι στην Ανατολήν "Βουδδικοί Παράδεισοι", ο γνωστότερος των οποίων είναι ο «Δυτικός Παράδεισος του Βούδδα Αμιτάγιους» και περιγράφεται καλώς στις τέσσερεις Σούτρες που αναφέρονται στον εν λόγω Βούδδαν. 
δ) Οι φιλοσοφίᾳ ικανώς καθηράμενοι. Είναι αυτοί που ήδη κατα τον βίον τους αθανατοποιήθησαν και κατόπιν έζησαν χωρίς να έχουν πλέον ουσιαστικώς ανάγκην διά την διατροφήν του Αιθερίου σώματος το χονδροειδές σώμα. Είναι αυτοί που στην Ανατολήν ονομάζονται «Ζώντες Βούδδες». Αυτοί δεν παραμένουν στον Ενδιάμεσον χώρον αλλά μεταβαίνουν αυτομάτως στον Β΄Αιθερικόν χώρον τών Θεών.
ε) Οι Ανιάτως έχοντες. Είναι αυτοί που έχουν αποκοπεί από τον "ρυθμόν τού Κόσμου" και δεν υπάρχει πλέον ελπίς επιτυχούς σωφρονισμού τους. Αυτών πάραυτα καταστρέφεται το Ψυχικόν Άτομον, οπότε τελειώνει εκεί η σειρά των βίων τους! Ως λέγει ο Πλούταρχος, τελευτούν καθώς «η Εριννύς τούς ρίπτει στο άρρητον και αόρατον»**! Ας εννοήσωμε ως «Άρρητον» μίαν μηχανήν που καταστρέφει το Ψυχικόν Άτομον! Τίνι τρόπω δυνάμεθα να φαντασθούμε τους Ανιάτως έχοντας; Αυτοί είναι οι ψυχές που ηκολούθησαν την οδόν της Κακίας! Συνήθως πρόκειται διά στυγερούς εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου αλλά και κοινούς ανθρώπους όπου η ψυχή των έχει γεμίσει και κυριαρχείται από το Κακόν. Επίσης εδώ συναντούμε τους πολιτικούς και ηγεμόνες, οι οποίοι όντες "ψυχροί και αδιάφοροι χαρακτήρες" κατά την ψυχιατρικήν κατάταξιν, σαδιστές και τύραννοι, κατέστρεψαν ολόκληρα έθνη και Πολιτισμούς, εμφανιζόμενοι άλλοτε καταφανώς αιμοσταγείς ως ο Στάλιν, ο Μάο, ο Τίτο, ο Δημητρώφ και οι άλλοι κομμουνιστές "ηγέτες" των χωρών του Σιδηρού Παραπετάσματος, και άλλοτε ως προβατόσχημοι λύκοι, ως ο Ντελάνο Ρούσβελτ ή ο νυν Πάπας Φραγκίσκος. Συνακολούθως ευρίσκομε τα μέλη της Ιντελλιγκέντσιας που προεκάλεσαν συνειδητώς μεγίστην ηθικήν βλάβην στην κοινωνίαν ως οι θεωρητικοί θεμελιωταί του Πολιτιστικού Μαρξισμού και της γενικωτέρας ιδεολογίας του Μεταπολεμικού κόσμου! Ας προσέξωμε το εξής ενδιαφέρον: Δεν είναι "ημαρτηκότες" οι κοινοί Δεσποτάδες του Χριστιανισμού, οι βουτηγμένοι, ως ελέχθη «μέσα σε κάθε είδους διαφθορά, ηθική ή περιουσιακή»! Αντιθέτως, κατέστησαν "Ανιάτως έχοντες" οι πραγματικοί και ενσυνείδητοι Χριστιανοί θεολόγοι που αντελήφθησαν καλώς και εξέθεσαν ορθώς τα αντιφυσικά δόγματα του Χριστιανισμού γενόμενοι "Εχθροί του ρυθμού τού κόσμου", ως ο Μέγας Αθανάσιος, ο Γρηγόριος Νύσσης και οι γνωστοί μας Τρείς Ιεράρχες!
----               
3) Τρίτη περίοδος: Ο ευχάριστος ύπνος. Ο συνήθης άνθρωπος έχει υποπλαστικά τους υπολοίπους, πλην του Α΄, Αιθερίους χιτώνας, εν αντιθέσει προς όσους είναι έτοιμοι προς Αθανατοποίησιν, καθώς αυτοί έχουν τακτοποιήσει πλήρη Β΄Αιθέριον χιτώνα (έχει πραγματοποιηθή η "ωρίμανσις της σταφυλής" κατά την Μυστηριακήν γλώσσαν), οπότε όταν αθανατοποιηθούν θα ζήσουν στον Β΄Αιθερικόν χώρον. Επομένως ο συνήθης άνθρωπος μετά την απόπτωσιν του Α΄Αιθερικού, δεν δύναται πλέον να διατηρήσει αισθήσεις και επαφήν με το περιβάλλον, οπότε περιπίπτει εις έναν ευχάριστον πάντοτε ύπνον ώστε η ψυχή να αναπαυθή και να αντιμετωπήση με ηρεμίαν την νέαν μετεμψύχωσίν της καθώς ο άνθρωπος θα ξυπνήση έχων επ' ολίγον αισθήσεις στην νέαν οικίαν του, την οποίαν πρέπει να ευλογήση καθώς και τους γονείς του, ενώ κατόπιν εισερχόμενος εις την κοιλίαν της μητρός του (στο ζυγωτόν κύτταρον) χάνει και πάλιν τις αισθήσεις του! Ο ύπνος αυτός έχει ονομασθή επιτυχώς υπό του Allan Kardec, «sommeil réparateur», επανορθωτικός ύπνος!
====
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
* Οδύσσεια 4.556:
   … τὸν δ' ἴδον ἐν νήσῳ θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντα,
   νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
   ἴσχει• ὁ δ' οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι•
   οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
   οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ' εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
   σοὶ δ' οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
   Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν,
   ἀλλά σ' ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης
   ἀθάνατοι πέμψουσιν, ὅθι ξανθὸς Ῥαδάμανθυς, -
   τῇ περ ῥηΐστη βιοτὴ πέλει ἀνθρώποισιν•
   οὐ νιφετός, οὔτ' ἂρ χειμὼν πολὺς οὔτε ποτ' ὄμβρος,
   ἀλλ' αἰεὶ ζεφύροιο λιγὺ πνείοντος ἀήτας
   Ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνθρώπους, - 

** Πλουτάρχου : Περί των υπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων : [222] Ἔλεγεν οὖν ἕκαστα φράζων ὁ τοῦ Θεσπεσίου συγγενὴς (οὐδὲν γὰρ οὕτω κωλύει τὰς ψυχὰς ὀνόματι τῶν ἀνθρώπων προσαγορεύειν), ὡς Ἀδράστεια μέν, Ἀνάγκης καὶ Διὸς θυγάτηρ, ἐπὶ πᾶσι τιμωρὸς ἀνωτάτω τέτακται τοῖς ἀδικήμασι. Καὶ τῶν πονηρῶν οὔτε μέγας οὕτως οὐδεὶς οὔτε μικρὸς γέγονεν ὥστ´ ἢ λαθὼν διαφυγεῖν ἢ βιασάμενος. Ἄλλῃ δ´ ἄλλη τιμωρία τριῶν οὐσῶν φύλακι καὶ χειρουργῷ προσήκει· τοὺς μὲν γὰρ εὐθὺς ἐν σώμασι καὶ διὰ σωμάτων κολαζομένους μεταχειρίζεται Ποινὴ ταχεῖα, πράῳ τινὶ τρόπῳ καὶ παραλείποντι πολλὰ τῶν καθαρμοῦ δεομένων· ὧν δὲ μεῖζόν ἐστιν ἔργον ἡ περὶ τὴν κακίαν ἰατρεία, τούτους Δίκῃ μετὰ τὴν τελευτὴν ὁ δαίμων παραδίδωσι· τοὺς δὲ πάμπαν ἀνιάτους ἀπωσαμένης τῆς Δίκης ἡ τρίτη καὶ ἀγριωτάτη τῶν Ἀδραστείας ὑπουργῶν Ἐρινύς, μεταθέουσα πλανωμένους καὶ περιφεύγοντας ἄλλον ἄλλως οἰκτρῶς δὲ καὶ χαλεπῶς ἅπαντας ἠφάνισε καὶ κατέδυσεν εἰς τὸ ἄρρητον καὶ ἀόρατον.

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ -- 4/ΔΕΚ/2017
=========

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ -- Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

Ενα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στην ομάδα των Κομμουνιστών-Αθέων του ΣΥΡΙΖΑ!
Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
-----

--Ασφαλώς απαραίτητον Ατομικόν Ανθρώπινον Δικαίωμα είναι το Δικαίωμά μας επί του σώματός μας! Το Δικαίωμα δε αυτό είναι Ιερόν και διά τούτο το Δικαίωμα επιλογής του τρόπου Αποθέσεως του σώματος αποτελεί μέρος του ΠΡΩΤΟΥ Ατομικού Ανθρωπίνου Δικαιώματος, αυτού της Θρησκευτικής Ελευθερίας! Βεβαίως, σπουδαιότερον έτι Δικαίωμα είναι αυτό της Ευθανασίας! Εάν δεν έχω το Δικαίωμα να τερματίσω την ζωήν κατά τρόπον ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ, να με συγχωρείτε, αλλά ακούγεται ωσάν θρασύς χλευασμός να μού λέγουν ότι έχω Δικαιώματα, Νά! Πολιτικά  Δικαιώματα! Να ψηφίσω αν θέλω πρωθυπουργό τον Αλέξη! Μέ εμπαίζουν!

--Με έναν αγώνα μιάς 20ετίας προσπαθούμε διά το Δικαίωμα επιλογής του τρόπου Αποθέσεως του σώματος! [Να υπενθυμίσω ότι η πρώτη μεγάλη εκδήλωσις υπέρ της αποτεφρώσεως ήτο η Συνεδριακή ημερίδα η οποία έλαβε χώραν στο ξεν. "Ρουαγιάλ Ολύμπικ" την 29ην Μαρτίου 1998 με θέμα: "Η νόμιμος αναγνώρισις του δικαιώματος επιλογής του τρόπου της μεταθανατίου αυτοδιαθέσεως - ταφής ή καύσεως", που ωργανώθη υπό της Εταιρείας μας]

--Το στοιχειωδώς ευνομούμενον κράτος ΟΦΕΙΛΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΤΟΥ, να έχη στην διάθεσιν των πολιτών του ΟΛΟΥΣ τους γνωστούς τρόπους  Αποθέσεως του σώματος! Διατί εν Ελλάδι απαιτούνται πολυετείς αγώνες διά τα απλά, αυτονόητα Ανθρώπινα Δικαιώματα;;

--Διότι ΔΕΝ θέλει την αποτέφρωσιν η Χ.Ο. Εκκλησία, όχι διά λόγους δογματικούς φυσικά, όλες οι άλλες χριστιανικές Εκκλησίες την έχουν δεχθεί από 100ετίας [αυτό ήτο και το θέμα της ομιλίας μας στην τότε Συνεδριακήν ημερίδα]! Δεν την θέλει "γιά την σακκούλα του τουρκόπαπα" ως έλεγε ο Λιαντίνης, διά να εισπράττονται χρήματα στην "ευχή" στο νεκροταφείο!

--Ολα δε τα πολιτικά κόμματα ήσαν και είναι δουλικοί θεράποντες της Εκκλησίας! Τούτο ισχύει γιά όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς εν Ελλάδι, από τους "διστακτικούς" του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ έως τους Ακροδεξιούς!
--Ομιλώντας διά τους Δεξιούς, εδώ, τώρα, την τροπολογίαν κατεψήφισαν οι συνεταίροι της κυβερνήσεως, οι ΑΝΕΛ!
Είναι Δεξιοί μας εξηγούν οι ΑΝΕΛ, είναι εθνικιστές κι ονειρεύονται το Εθνικόν κράτος τους ως ένα κράτος που θα διοικεί ο Χ.Ο. Αρχιεπίσκοπος με μίαν Βουλήν διακοσμητικήν! Ενα κράτος χωρίς τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα υπό την ολοκληρωτικήν χριστιανικήν ιδεολογίαν, οπως θα την ερμηνεύη ο κάθε Αρχιεπίσκοπος! Ετσι μας λέγουν θα μεγαλουργήση ο Ελληνισμός! [περαιτέρω αυτά που έχομε γράψει προς τους φίλους μας ΑΝΕΛ και ισχύουν δι' όλους οσοι έχουν ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΙΔΕΕΣ]!

--Τα ίδια και χειρότερα με την ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΝ [υπέρ της οποίας έχομε επίσης αγωνισθή], όπου πάλι τα ίδια, πάλιν η αντίδρασις της Εκκλησίας, πάλι "γιά την σακκούλα του τουρκόπαπα" ως έλεγε ο Λιαντίνης, διότι έχει ευρεθεί ότι ο άνθρωπος μέσα στους φρικτούς πόνους του επωδύνου θανάτου με διατεταραγμένας τας φρένας υπογράφει δωρεές προς την Εκκλησίαν! 

--Ούτως λοιπόν εφθάσαμε και παραδόσαμε τα θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα στην ομάδα των Κομμουνιστών-Αθέων του ΣΥΡΙΖΑ!

--Λυπούμαι ειλικρινώς γιά όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς εν Ελλάδι που είναι δουλικοί θεράποντες της Εκκλησίας, ιδίως διά την Νέα Δημοκρατία!! Λυπούμαι γιά τα χάλια τους! ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ:
Αισθάνομαι την ανάγκην να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΘΕΡΜΩΣ την ομάδα των Κομμουνιστών-Αθέων του ΣΥΡΙΖΑ, χάρις στην οποία θα απολαύση ο κάθε Ελληνας, κι ο πιό φτωχός, τα δύο αυτά  θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα!
 
==============
Προς τους ΑΝΕΛ:
------
Απελέκητε φίλε μου ΑΝΕΛ, θαπρεπε να γνωρίζης 2-3 απλά πράγματα:
= 1.600 έτη είχε στην διαθεσί του ο Χριστιανισμός να ιδρύση την κατ' αυτόν ιδανικήν πολιτείαν, δεν ήταν λίγα! Ανοιξε τα μάτια σου και δες τί έκανε!
= Είσαι εθνικιστής (τρομάρα σου) και χριστιανός· τί είδους χριστιανός είσαι που ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ότι η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ως αίρεσιν τον «Εθνικισμόν και τον Εθνοφυλετισμόν» με την "Μείζονα και "Υπερτελείαν Σύνοδον των  Πατριαρχών και  Προκαθημένων  της  Ορθοδόξου Εκκλησίας"  του 1872 ;; 
«η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι υπερεθνική και επομένως αναίρεση του εθνικισμού και φυλετισμού», «ο φυλετισμός τελικά είναι μια εκκλησιολογική αίρεση, αφού διασπά την ενότητα της Εκκλησίας, που είναι το Σώμα του Χριστού», «η Εκκλησία διέβλεψε τον μεγάλο κίνδυνο του φυλετισμού, που στην πραγματικότητα συνιστά τον εθνικισμό», διδάσκει στα Κατηχητικά σχολεία η Εκκλησία!
----
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ:
Λέγεις φίλε μου ΑΝΕΛ, ότι κολλάς στην εκκλησία γιά ψήφους! Γιά πες μας πώς το φαντάζεσαι αυτό;; Φαντάζεσαι ότι:
Θα ανέβη ο Αρχιεπίσκοπος στον αμβωνα και θα ειπή «Ψηφίστε ΑΝΕΛ»;;
----
Λέγεις ότι σου ζητώ να αποκηρύξης την Εκκλησία! ΟΧΙ, φίλε μου ΑΝΕΛ, τίποτε δεν χρειάζεται να κάνης!! Τίποτε!! Απλώς να μην είσαι δουλικός έναντι των Δεσποτάδων!! Δες το μεγάλο κόμμα της Δεξιάς στα δύσκολα, το 1950!! Δεν ήτο ο Κ. Καραμανλής δουλικός έναντι των Δεσποτάδων και ΟΥΔΕΙΣ τον έψεξε δι' αυτό!!
----
ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
Με όλα αυτά τα παλαιοδεξιά, τα «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», τα «Ελλας Ελληνων Χριστιανών», βούλιαξε το μέτωπο το Εθνικό, το Πατριωτικό, έγινε 700 ψήφοι (όσους πήρε η «Πρώτη Γραμμή» του Κ. Πλεύρη)! Εσύ σηκώθηκες στον αφρό διότι σε πήρε το κύμα, το αντιμνημονιακό, πήρες την ψήφο διαμαρτυρίας!!
Θάπρεπε να το εκμεταλλευθής αυτό δημιουργώντας και προβάλοντας μία ΝΕΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ, προσελκύοντας τους σκεπτομένους, αυτούς που θέλουν να βγουν απ' το τέλμα, κι όχι να ξεπέφτης όλο και πιό πολύ στον παλαιοκομματισμό αγρεύοντας ψήφους στις εκκλησίες!
-----
ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ:
 Ξέρεις φίλε μου ΑΝΕΛ, ποιόν τιμωρείς;;
Τον φτωχό τιμωρείς φίλε μου ΑΝΕΛ, που δεν έχει στην ακρη τα 3-4 χιλιάρικα γιά την Βουλγαρία! Οι αλλοι πληρώνουν και δεν έχουν ανάγκη τον ελληνικόν Αποτεφρωτήρα!!
ΚΡΙΜΑ!!!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ -- 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
======

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

"ΠΛΑΤΑΙΑΙ 2017"

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
------
Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστάς της επιτυχίας της εκδηλώσεως της Εταιρείας Αρχαιοφίλων "ΠΛΑΤΑΙΑΙ 2017", η οποία έλαβε χώραν χθες, 9ην Σεπτεμβρίου 2017.
Ευχαριστούμε τους προσελθόντας φίλους και τους αποτελέσαντας τον ιερατικόν μας κύκλον, τους οργανωτάς και τις κυρίες που συμμετέσχον με εξαιρετικήν επιτυχίαν στο θεατρικόν δρώμενον. Ευχαριστούμε τα μέλη του αγήματος "ΑΡΕΣ ΑΝΑΞ" που ήλθαν από την Θεσσαλονίκη. Επίσης ευχαριστούμε θερμώς τους φίλους που εβοήθησαν με την ευγενικήν χορηγίαν τους να πραγματοποιηθή η εκδήλωσις! Φυσικά, χίλια ευχαριστώ στην ψυχήν της διοργανώσεως, την Χρύσα Ζαφειροπούλου! Ευχόμεθα εις όλους υγείαν και χαράν και του χρόνου! --- Παν. Μαρίνης


Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ
-----------

«Ο άνθρωπος προήλθε από εξέλιξη ή δημιουργηθηκε ως ανθρωπος;»
Ενας φίλος έθεσε αυτό το πολύ σημαντικόν ερώτημα, το οποίον αξίζει να το αναλύσωμεν συνοπτικώς!

Μετάβασις εις: 

http://hercolano.blogspot.gr/2017/05/blog-post_27.html


=============

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟΝ ΤΟ "ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ";;

ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟΝ ΤΟ "ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ";;
-----
Αιφνιδίως, είχαμε μίαν επίθεσιν κατά του "Αγίου Φωτός" τόσον από τους κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ, όσον και από τους Αθέους!
Διατί συνέβη αυτό;; Συνέβη στα πλαίσια της δεινής επιθέσεως κατά του Χριστιανισμού που ευρίσκεται εν εξελίξει εις όλην την Δυτικήν Ευρώπην υποκινούμένη από τας κυβερνήσεις και συνεπικουρούντων κατά όλως παράδοξον τρόπον και των Χριστιανών ηγετών, ως ο Πάπας Φραγκίσκος! Διά παράδειγμα, κυβερνητικές επιτροπές επισκέπτονται τις δημόσιες υπηρεσίες και τα νοσοκομεία και μηνύουν όποια γυναίκα υπάλληλο φοράει σταυρουδάκι διά παράβασιν της αρχής της λαϊκότητος (χωρίς βεβαίως να ενοχλούνται από την μωαμεθανή νοσοκόμα με το χιτζάμπ και τα γάντια που μάλιστα αρνείται να πλύνη τα χέρια της)! Η παντοειδής επίθεσις κατά του Χριστιανισμού αποδίδει: στο Λονδίνον έκλεισαν 500 εκκλησίες και συγχρόνως άνοιξαν 437 τζαμιά!! Αυτός είναι και ο σκοπός της επιθέσεως: ενας ξεδντιασμένος και δαρμένος Χριστιανισμός ναναι ανίκανος να αντιδράση και αντιθέτως να συνδράμη και αυτός την μωαμεθανικήν κατάκτησιν της Ευρώπης!
ΟΜΩΣ, ας ιδούμε τας παραμέτρους του ζητήματος:

1. Ευρίσκουν, κομμουνιστές και Αθεοι, το "Αγιον φως" γελοίον! Υπάρχει κάτι κατά πολύ πιό γελοίον από οτιδήποτε και αυτό είναι η ΑΘΕΪΑ, η οποία είναι αρρώστεια και πληγή των κοινωνιών και το μεγαλύτερον κακόν που είναι δυνατόν να πάθη ο άνθρωπος! Συνάμα η ΑΘΕΪΑ είναι η πιό έξαλλη και φανατική και δολοφονική θρησκεία που υπάρχει, υπερακοντίζουσα και αυτόν τον Μωαμεθανισμόν σε βιάν και μισαλλοδοξίαν!! Ακούγοντας τους Κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ και τους Αθέους να καταφέρονται κατά του "Αγίου Φωτός" μόνον αποστροφήν και βδελυγμίαν αισθανόμεθα! 
2α. Είναι το "Αγιον φως" γελοίον;; ΟΧΙ ΑΣΦΑΛΩΣ!! Είναι θεσμός ΙΕΡΟΣ της Ελληνικής Θρησκείας και όλων των άλλων παραδοσιακών θρησκειών η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ και οι βωμοί του πυρός που αφθονούσαν σε όλες τις ελληνικές πόλεις και οπωσδήποτε εις κάθε εορτή το Πυρ ελατρεύετο διά εκδηλώσεως ειδικής, της ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ. Το αυτό και στις άλλες παραδοσιακές θρησκείες τόσον ώστε π.χ. η Περσική θρησκεία ονομάζεται συνήθως Πυρολατρεία και οι πιστοί της Πυρολάτρες!
2β.Συνάμα σε όλες τις παραδοσιακές θρησκείες και στην Ελληνική, η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ κοινή εορτή, εκτός των τοπικών, είναι Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, η οποία παραμένει η μεγαλυτέρα εορτή στην Κίνα και Ιαπωνία και φυσικά στην Ινδία, το DIVALI. Είναι η εορτή εις ανάμνησιν του Μεγάλου Κατακλυσμού όπου ακριβώς το παχύ σκότος του Μετακατακλυσμιαίου χειμώνος εκφωτίζει το πυρ του βωμού και της λαμπαδηδρομίας! Συνάμα ως εορτή εις ανάμνησιν του Μεγάλου Κατακλυσμού συνδέεται με τα ύδατα και διά τούτο στην  στην Κίνα και Ιαπωνία γεμίζουν επιπλέοντα φαναράκια τους ποταμούς!  Στην Αθήνα εορτάζετο την  τρίτην ημέραν των Ανθεστηρίων, ενώ στην Υστέραν Αρχαιότητα είχε καθιερωθή ως κοινή εορτή η Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, η οποία εορτάζετο ιδιαιτέρως λαμπρώς εις την Αίγυπτον συνδυαζομένη με τελετουργικήν κολύμβησιν στον Νείλον! Ημερομηνία τελέσεως της εορτής ητο η 6η Ιανουαρίου! Οι Χριστιανοί διαπορούσαν τί να βάλουν στην θέσιν της, αρχικώς είπαν τα Χριστούγεννα (διό οι αρχαίες Εκκλησίες ως η Αρμενική, εξακολουθούν να εορτάζουν τότε τα Χριστούγεννα) κατόπιν είπαν να βαπτίζονται τότε οι κατηχούμενοι κρατώντας λάμπάδες και έτσι έγιναν τελικά με φως και ύδωρ η χριστιανική εορτή ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ!
2γ. Αντικειμενικώς εξετάζοντες τα πράγματα, ο Κόσμος και τα σύμπαντα υπάρχουν εφ' όσον υπάρχει το "κοσμογονικόν πυρ" της πυρίνης σφαίρας της Κοσμογονίας! Τούτο προκαλεί τη "μεγάλη έκρηξι" και την δημιουργία και έκπτυξι ενός σύμπαντος το οποίον επεκτείνεται καθ' όσον υπάρχει η θερμότης του κοσμογονικού πυρός ενώ όταν εξαντλείται τότε επέρχεται η συρρίκωσις του σύμπαντος το οποίον καταλήγει και πάλις εις μίαν πυρίνην σφαίραν! Οπότε το Πυρ τούτο αποτελεί το κατ' εξοχήν στοιχείον του Κόσμου προς το οποίον ο άνθρωπος οφείλει να αποδίδη δόξαν, τιμήν και προσκύνησιν! Το "κοσμογονικόν πυρ" στην Ελληνικήν μας Θρησκείαν ανήκει στην Θεάν Εστίαν και διά τούτο εις κάθε ναόν, εις κάθε ιεροπραξίαν, τιμάται πρώτον το "κοσμογονικόν πυρ" και η Θεά Εστία! Είναι το γνωστόν «Αφ' Εστίας άρχεσθε!» 
-----
Εικών: Από την καταστροφήν των αγαλμάτων υπό των Αθέων.
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
===========

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

ΤΙ ΕΣΤΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΤΙ ΕΣΤΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
---

Ενας φίλος μού έγραψε ότι οι Ελληνες είχαν κοσμοαντίληψιν, κοσμοθέασιν κι ΟΧΙ θρησκεία, ας το εξετάσωμε:
Ως γνωστόν διά την θρησκείαν υπάρχουν πολλοί ορισμοί, γενικοί και ειδικοί, οπως νομικοί, κοινωνιολογικοί κλπ. Ενας πολύ χρησιμος ορισμός είναι αυτός  ότι: "Θρησκεία είναι η ισχυρά πεποίθησις περί του ανθρώπου και του Κόσμου"! Ομοίως, κοσμοαντίληψις ή κοσμοθέασις σημαίνει μία ισχυρά πεποίθησις περί του ανθρώπου και του Κόσμου και όθεν, οι έννοιες θρησκεία και κοσμοαντίληψις ή κοσμοθέασις είναι ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ.
Επομένως θρησκεύων είναι αυτός ο οποίος έχει εσχηματισμένην μίαν ισχυράν πεποίθησιν περί της φύσεως του ανθρώπου και του Κόσμου, αυτός που διαθέτει μίαν  κοσμοαντίληψιν, κοσμοθέασιν, ενώ "άθρησκος" είναι αυτός ο οποίος ζων ανεξέταστον βίον δεν ενδιαφέρεται διά τοιαύτα υπαρξιακά ερωτήματα και δεν διαθέτει ιδίαν κοσμοθέασιν! Υπάρχουν πολλοί άθρησκοί; Οχι, δεν υπάρχουν, διότι οι ζώντες φυτικόν βίον απλώς πιστεύουν ακρίτως την θρησκείαν εις την οποίαν τους ενέταξε ή κοινωνία και η οικογένειά των! Διανοούμενοι οι οποίοι δηλώνουν άθρησκοι συνήθως εννοούν και πιθανώς δεν θέλουν να το ειπούν καθαρά ότι είναι άθεοι!
Κατόπιν, το σύνολον των ισχυρών πεποιθήσεων περί ανθρώπου και Κόσμου διαχωρίζεται σε δύο ομάδες ως εξής: Η πρώτη ομάς πιστεύει ότι ο Κόσμος έχει σκοπόν και Λόγον και Πρόνοιαν, ενώ η δευτέρα ομάς πιστεύει ότι ο Κόσμος είναι άσκοπον δημιούργημα της τυχαιότητος. Οι έχοντες πεποιθήσεις της πρώτης ομάδος λέγονται Θεϊσταί, ενώ οι έχοντες πεποιθήσεις της δευτέρας ομάδος λέγονται Άθεοι. Όθεν ως Αθεΐα χαρακτηρίζεται η άποψις ότι ο Κόσμος είναι άσκοπον δημιούργημα της τυχαιότητος. Η Αθεΐα φυσικά είναι και κοσμοαντίληψις και θρησκεία και μάλιστα από τις πλέον σκληρές και φανατικές!
----
Ενας άλλος φίλος μου είπε ότι οι ελληνες δεν είχαν την λέξιν θρησκεία. Ασφαλώς την είχαν! Η λέξις θρησκεία είναι αποκλειστικώς ελληνική και ουχί λέξις της ομογλωσσίας, επλάσθη την Κλασσικήν εποχήν ως ονομασία των θρησκευτικών τελετών και παράγεται από το επίθετον θρηίκιος - θρῄκιος, ο εκ Θράκης, δηλαδή, οι εκ Θράκης προερχόμενες τελετουργίες εκ του Θείου Ορφέως!
Στην Λατινική αντί της λέξεως θρησκεία υπάρχει η λέξις Religio, αγνώστου ετύμου, πιθανολογουμένη εκ του religere = επαναλαμβάνω.
----
Η εικόνα από το λεξικόν Δημητράκου.


Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
------
ΣΩΣΤΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗ:
… στην χριστιανική θρησκεία υπάρχει ο πνευματικός στον οποίο πηγαίνουν οι πιστοί και εξομολογούνται και συζητούν αυτό που τους προβληματίζει, ποιος είναι ο σκοπός της εξομολογήσεως αφού ο άνθρωπος δεν σταματά να κάνει λάθη και να ζητάει μετά συγχώρηση;; στην δική μας θρησκεία υπάρχει αυτός ο θεσμός ;;
-------
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:
== Στην πρωτοχριστιανικήν εποχήν η εξομολόγησις ενός παραπτώματος εγίνετο πραγματικά σωστά κι όχι όπως σήμερα: ο εξομολογούμενος ομιλούσε στην εκκλησία μπροστά στο εκκλησίασμα και το εκκλησίασμα ελάμβανε θέσιν!
== Τί σημαίνει το να ομολογώ ότι "εκανα ενα παράπτωμα;" ότι αναγνωρίζω ότι η πράξις μου ήτο άδικος και εκφράζω μετάνοιαν! Η ουσία του ζητήματος είναι τό ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ, ειλικρινώς και πραγματικώς από το βάθος της ψυχής μου ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ. Τούτο σημαίνει και τον βαθύν ψυχικόν μου πόνον διά το κακόν που έπραξα, την εντροπή μου, την θέλησίν μου να ομολογήσω, να ελαφρυνθώ και την θέλησιν να τιμωρηθώ, με σκοπόν να αντιληφθώ καλύτερον το σφάλμα μου!
== Εκανα ενα παράπτωμα, επομένως πρέπει να ομολογήσω, να υποστώ και την δέουσαν ποινήν διά να εξιλεωθώ, να αισθανθώ ότι συνεχωρήθην! Προς ποίους οφείλω να ομολογήσω; Προς τους συμπολίτας μου, επομένως δημοσίᾳ και εις δημόσιον χώρον. Στον Χριστιανισμόν τοιούτος χώρος είναι η Εκκλησία (των ομοδόξων) και επομένως το λέγω στο εκκλησίασμα, στον ιερέα, και ζητώ συγχώρησιν και να μου επιβληθούν τα δέοντα επιτίμια! Οπότε, επιστρέφω και πάλιν αγνός στην κοινωνίαν οπου ζω!
== Επίσης, πιστεύω στην Θείαν δικαιοσύνην, οπότε τα επιτίμια σημαίνουν και την υπό του Θείου συγχώρησίν μου!

== ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ, ΑΛΛΑ:
Αντιθέτως, το σημερινόν των Χ.Ο.: "το λέγω κατ' ιδίαν στον ιερέα" , εμπεριέχει κάτι το ΑΤΟΠΟΝ και ΕΛΛΕΙΠΕΣ: Δεν επιθυμώ να ταπεινωθώ ενώπιον όλου του εκκλησιάσματος, τουθόπερ σημαίνει ότι ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ειλικρινώς και πραγματικώς από το βάθος της ψυχής μου το παράπτωμα που διέπραξα, αλλά ζητώ την συγχώρησιν επειδή φοβούμε την Θείαν τιμωρίαν, όπως ακριβώς οι αμετανόητοι στα πολιτικά δικαστήρια επιδιώκουν ελαφράν ποινήν με διαφόρους επιμέμπτους τρόπους!

ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ:
«ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΕΙ Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΑΥΤΟΝ ΣΕ ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΦΙΕΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥ»
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙ Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ" ΟΤΙ ΟΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΗΣΑΝ ΧΑΦΙΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ! ΟΜΩΣ η αληθής εξομολόγησις δεν κινδυνεύει από αυτό διότι α) ούτως ή άλλως, εξομολογούμαι το παραπτωμά μου δημοσίως σε όλους και β) ΔΕΝ εξομολογούμαι κάτι που δεν θεωρώ παράπτωμα! Διατί π.χ. να ομιλήσω στον εξομολόγον διά την εθνικήν μου δράσιν κατά του Αλή πασά;;

Ομοίως, πλήρως άτοπος είναι ο Ρωμαιοκαθολικός τρόπος εξομολογήσεως: τελείως ανωνυμος πίσω από ένα παραθυράκι, οπότε δεν ταπεινώνομαι ούτε ενώπιον του ιερέως, καθιστά την εξομολόγησιν διαδικασίαν καθαρώς δικαστικήν: παράπτωμα/ποινή, οπότε ελλείπει τελείως η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ψυχική αναγνώρισις του παραπτώματος!

== Ενας φίλος προ ημερών μού είπε διά δύο θέματα που είχον δημιουργηθή μεταξύ αυτού και δύο άλλων κοινών φίλων· δεν ήτο κάτι το αξιόλογον, απλές παρεξηγήσεις. Πήγε και τους εζήτησε συγγνώμην και δεν εκράτησε κρυφό το γεγονός από τους άλλους! Ητο μία σωστή πράξις εξομολογήσεως/συγχωρήσεως! 
== Επομένως, και στην Ελληνικήν μας Θρησκείαν θεωρούμε αυτονόητον ότι κάποιος φίλος μας που τον βαρύνει κάποιον παράπτωμα ή σφάλμα θα σηκωθή και θα το αναφέρει δημοσίως εις τον Ευκτήριον Οίκον μας και θα ζητήση συγχώρησιν και τα δέοντα επιτίμια!

== ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΣ: Η ουσία του πράγματος είναι ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ειλικρινώς και πραγματικώς από το βάθος της ψυχής μου την ουσίαν της πράξεώς μου ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΡΑΞΩ τοιούτον τί! Εάν αυτό δεν είναι κατορθωτόν εν ζωή, τί θα συμβή στο Επέκεινα; Οταν μου ανακοινωθή ότι η τάδε πράξις μου ήτο άδικος τότε θα εννοήσω; Θα συγκλονισθώ; Εφ' όσον εννοήσω πλήρως τότε καλώς, εφ' όσον όμως όχι, τότε θα πρέπει να μου καταδειχθή εναργώς και επ' εμού του ιδίου το αποτέλεσμα της πράξεώς μου ώστε να κατανοήσω τελικώς την βαρύτητά της, οπότε αναγκαστικώς, αι τοιαύται ψυχαί, ως λέγεται εις τον Φαίδρον (Phdr. 249a): «εἰς τὰ ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια ἐλθοῦσαι δίκην ἐκτίνουσιν»!

== Συναφώς, διά την εδώ ανθρωπίνην δικαιοσύνην: Πολλάκις λέγεται: "άλλοτε οι άνθρωποι ήσαν βάρβαροι, είχαμε το οφθαλμόν αντί οφθαλμού και το οδόντα, αντί οδόντος, ενώ τώρα έχομε τον νομικό μας πολιτισμόν, όπου η ανωτάτη ποινή είναι ισόβια ίσον το πολύ 12ετής καθειρξις και οι φυλακές μόνον με τις γνωστές μας άλλοτε φυλακές δεν ομοιάζουν". Ο τρομοκράτης που χθές, στα Γεγονότα του Λονδίνου 21/3/2017, εφόνευσε και ετραυμάτισε ανθρώπους που αμέριμνοι εβάδιζαν στην γέφυρα του Ουεστμίνστερ και δώδεκα από αυτούς "θα παραμείνουν με αναπηρίες που αλλάζουν τον ρυθμόν της ζωής", τουτέστιν παραλύσεις, κομμένα χέρια, πόδια κλπ, πώς, τίνι τρόπω θα αντιληφθή την έννοιαν των πράξεών του αν δεν βιώσει ο ίδιος την ζωή με π.χ. κομμένα πόδια; Ο βομβιστής που έβαλε την βόμβα στο κλιμακοστάσιον της πολυκατοικίας μας -διά να έλθωμε στα καθ' ημάς-  πώς, τίνι τρόπω θα αντιληφθή το πάθος και τον πόνο αυτών που ετραυμάτισε; Με το μείνη, εάν συλληφθή, 2-3 μήνες στις φυλακές περιφερόμενος και υπερηφανευόμενος διά το φωτοστέφανον του "αντιεξουσιαστού";; Μοιραίως, όλοι αυτοί ΟΥΔΕΝ θα αντιληφθούν, ΟΥΔΕΝ αποτέλεσμα παρήγαγε η ανθρωπίνη δικαιοσύνη που κατά την ιδικήν μας θρησκευτικήν άποψιν έχει έναν κύριον σκοπόν: ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΣ εδώ την ουσίαν της πράξεώς σου και εδώ να ΜΕΤΑΝΟΗΣΗΣ! Να μην λησμονούμε ότι η ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι Θεά μεγάλη, Ελληνική (διαβάσατε τον "Πίνακα του Κέβητος";;). Οθεν, αδίκως εσπαταλήθη η ανθρωπίνη δικαιοσύνη και τα χρήματα που διατίθενται διά το σωφρονιστικόν σύστημα! Και εφ' όσον έγινε ούτως κατ' ανάγκην θα υποστής πολύ βαρυτέρους σωφρονισμούς στα «ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια» (διαβάσατε τον Φαίδωνα, σάς παρακαλώ)! 
======