ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.

.

.
κλικ στην εικόνα

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

ΤΙ ΕΣΤΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΤΙ ΕΣΤΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
---

Ενας φίλος μού έγραψε ότι οι Ελληνες είχαν κοσμοαντίληψιν, κοσμοθέασιν κι ΟΧΙ θρησκεία, ας το εξετάσωμε:
Ως γνωστόν διά την θρησκείαν υπάρχουν πολλοί ορισμοί, γενικοί και ειδικοί, οπως νομικοί, κοινωνιολογικοί κλπ. Ενας πολύ χρησιμος ορισμός είναι αυτός  ότι: "Θρησκεία είναι η ισχυρά πεποίθησις περί του ανθρώπου και του Κόσμου"! Ομοίως, κοσμοαντίληψις ή κοσμοθέασις σημαίνει μία ισχυρά πεποίθησις περί του ανθρώπου και του Κόσμου και όθεν, οι έννοιες θρησκεία και κοσμοαντίληψις ή κοσμοθέασις είναι ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ.
Επομένως θρησκεύων είναι αυτός ο οποίος έχει εσχηματισμένην μίαν ισχυράν πεποίθησιν περί της φύσεως του ανθρώπου και του Κόσμου, αυτός που διαθέτει μίαν  κοσμοαντίληψιν, κοσμοθέασιν, ενώ "άθρησκος" είναι αυτός ο οποίος ζων ανεξέταστον βίον δεν ενδιαφέρεται διά τοιαύτα υπαρξιακά ερωτήματα και δεν διαθέτει ιδίαν κοσμοθέασιν! Υπάρχουν πολλοί άθρησκοί; Οχι, δεν υπάρχουν, διότι οι ζώντες φυτικόν βίον απλώς πιστεύουν ακρίτως την θρησκείαν εις την οποίαν τους ενέταξε ή κοινωνία και η οικογένειά των! Διανοούμενοι οι οποίοι δηλώνουν άθρησκοι συνήθως εννοούν και πιθανώς δεν θέλουν να το ειπούν καθαρά ότι είναι άθεοι!
Κατόπιν, το σύνολον των ισχυρών πεποιθήσεων περί ανθρώπου και Κόσμου διαχωρίζεται σε δύο ομάδες ως εξής: Η πρώτη ομάς πιστεύει ότι ο Κόσμος έχει σκοπόν και Λόγον και Πρόνοιαν, ενώ η δευτέρα ομάς πιστεύει ότι ο Κόσμος είναι άσκοπον δημιούργημα της τυχαιότητος. Οι έχοντες πεποιθήσεις της πρώτης ομάδος λέγονται Θεϊσταί, ενώ οι έχοντες πεποιθήσεις της δευτέρας ομάδος λέγονται Άθεοι. Όθεν ως Αθεΐα χαρακτηρίζεται η άποψις ότι ο Κόσμος είναι άσκοπον δημιούργημα της τυχαιότητος. Η Αθεΐα φυσικά είναι και κοσμοαντίληψις και θρησκεία και μάλιστα από τις πλέον σκληρές και φανατικές!
----
Ενας άλλος φίλος μου είπε ότι οι ελληνες δεν είχαν την λέξιν θρησκεία. Ασφαλώς την είχαν! Η λέξις θρησκεία είναι αποκλειστικώς ελληνική και ουχί λέξις της ομογλωσσίας, επλάσθη την Κλασσικήν εποχήν ως ονομασία των θρησκευτικών τελετών και παράγεται από το επίθετον θρηίκιος - θρῄκιος, ο εκ Θράκης, δηλαδή, οι εκ Θράκης προερχόμενες τελετουργίες εκ του Θείου Ορφέως!
Στην Λατινική αντί της λέξεως θρησκεία υπάρχει η λέξις Religio, αγνώστου ετύμου, πιθανολογουμένη εκ του religere = επαναλαμβάνω.
----
Η εικόνα από το λεξικόν Δημητράκου.


Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
------
ΣΩΣΤΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗ:
… στην χριστιανική θρησκεία υπάρχει ο πνευματικός στον οποίο πηγαίνουν οι πιστοί και εξομολογούνται και συζητούν αυτό που τους προβληματίζει, ποιος είναι ο σκοπός της εξομολογήσεως αφού ο άνθρωπος δεν σταματά να κάνει λάθη και να ζητάει μετά συγχώρηση;; στην δική μας θρησκεία υπάρχει αυτός ο θεσμός ;;
-------
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:
== Στην πρωτοχριστιανικήν εποχήν η εξομολόγησις ενός παραπτώματος εγίνετο πραγματικά σωστά κι όχι όπως σήμερα: ο εξομολογούμενος ομιλούσε στην εκκλησία μπροστά στο εκκλησίασμα και το εκκλησίασμα ελάμβανε θέσιν!
== Τί σημαίνει το να ομολογώ ότι "εκανα ενα παράπτωμα;" ότι αναγνωρίζω ότι η πράξις μου ήτο άδικος και εκφράζω μετάνοιαν! Η ουσία του ζητήματος είναι τό ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ, ειλικρινώς και πραγματικώς από το βάθος της ψυχής μου ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ. Τούτο σημαίνει και τον βαθύν ψυχικόν μου πόνον διά το κακόν που έπραξα, την εντροπή μου, την θέλησίν μου να ομολογήσω, να ελαφρυνθώ και την θέλησιν να τιμωρηθώ, με σκοπόν να αντιληφθώ καλύτερον το σφάλμα μου!
== Εκανα ενα παράπτωμα, επομένως πρέπει να ομολογήσω, να υποστώ και την δέουσαν ποινήν διά να εξιλεωθώ, να αισθανθώ ότι συνεχωρήθην! Προς ποίους οφείλω να ομολογήσω; Προς τους συμπολίτας μου, επομένως δημοσίᾳ και εις δημόσιον χώρον. Στον Χριστιανισμόν τοιούτος χώρος είναι η Εκκλησία (των ομοδόξων) και επομένως το λέγω στο εκκλησίασμα, στον ιερέα, και ζητώ συγχώρησιν και να μου επιβληθούν τα δέοντα επιτίμια! Οπότε, επιστρέφω και πάλιν αγνός στην κοινωνίαν οπου ζω!
== Επίσης, πιστεύω στην Θείαν δικαιοσύνην, οπότε τα επιτίμια σημαίνουν και την υπό του Θείου συγχώρησίν μου!

== ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ, ΑΛΛΑ:
Αντιθέτως, το σημερινόν των Χ.Ο.: "το λέγω κατ' ιδίαν στον ιερέα" , εμπεριέχει κάτι το ΑΤΟΠΟΝ και ΕΛΛΕΙΠΕΣ: Δεν επιθυμώ να ταπεινωθώ ενώπιον όλου του εκκλησιάσματος, τουθόπερ σημαίνει ότι ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ειλικρινώς και πραγματικώς από το βάθος της ψυχής μου το παράπτωμα που διέπραξα, αλλά ζητώ την συγχώρησιν επειδή φοβούμε την Θείαν τιμωρίαν, όπως ακριβώς οι αμετανόητοι στα πολιτικά δικαστήρια επιδιώκουν ελαφράν ποινήν με διαφόρους επιμέμπτους τρόπους!

ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ:
«ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΕΙ Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΑΥΤΟΝ ΣΕ ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΦΙΕΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥ»
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙ Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ" ΟΤΙ ΟΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΗΣΑΝ ΧΑΦΙΕΔΕΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ! ΟΜΩΣ η αληθής εξομολόγησις δεν κινδυνεύει από αυτό διότι α) ούτως ή άλλως, εξομολογούμαι το παραπτωμά μου δημοσίως σε όλους και β) ΔΕΝ εξομολογούμαι κάτι που δεν θεωρώ παράπτωμα! Διατί π.χ. να ομιλήσω στον εξομολόγον διά την εθνικήν μου δράσιν κατά του Αλή πασά;;

Ομοίως, πλήρως άτοπος είναι ο Ρωμαιοκαθολικός τρόπος εξομολογήσεως: τελείως ανωνυμος πίσω από ένα παραθυράκι, οπότε δεν ταπεινώνομαι ούτε ενώπιον του ιερέως, καθιστά την εξομολόγησιν διαδικασίαν καθαρώς δικαστικήν: παράπτωμα/ποινή, οπότε ελλείπει τελείως η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ψυχική αναγνώρισις του παραπτώματος!

== Ενας φίλος προ ημερών μού είπε διά δύο θέματα που είχον δημιουργηθή μεταξύ αυτού και δύο άλλων κοινών φίλων· δεν ήτο κάτι το αξιόλογον, απλές παρεξηγήσεις. Πήγε και τους εζήτησε συγγνώμην και δεν εκράτησε κρυφό το γεγονός από τους άλλους! Ητο μία σωστή πράξις εξομολογήσεως/συγχωρήσεως! 
== Επομένως, και στην Ελληνικήν μας Θρησκείαν θεωρούμε αυτονόητον ότι κάποιος φίλος μας που τον βαρύνει κάποιον παράπτωμα ή σφάλμα θα σηκωθή και θα το αναφέρει δημοσίως εις τον Ευκτήριον Οίκον μας και θα ζητήση συγχώρησιν και τα δέοντα επιτίμια!

== ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΣ: Η ουσία του πράγματος είναι ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ειλικρινώς και πραγματικώς από το βάθος της ψυχής μου την ουσίαν της πράξεώς μου ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΡΑΞΩ τοιούτον τί! Εάν αυτό δεν είναι κατορθωτόν εν ζωή, τί θα συμβή στο Επέκεινα; Οταν μου ανακοινωθή ότι η τάδε πράξις μου ήτο άδικος τότε θα εννοήσω; Θα συγκλονισθώ; Εφ' όσον εννοήσω πλήρως τότε καλώς, εφ' όσον όμως όχι, τότε θα πρέπει να μου καταδειχθή εναργώς και επ' εμού του ιδίου το αποτέλεσμα της πράξεώς μου ώστε να κατανοήσω τελικώς την βαρύτητά της, οπότε αναγκαστικώς, αι τοιαύται ψυχαί, ως λέγεται εις τον Φαίδρον (Phdr. 249a): «εἰς τὰ ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια ἐλθοῦσαι δίκην ἐκτίνουσιν»!

== Συναφώς, διά την εδώ ανθρωπίνην δικαιοσύνην: Πολλάκις λέγεται: "άλλοτε οι άνθρωποι ήσαν βάρβαροι, είχαμε το οφθαλμόν αντί οφθαλμού και το οδόντα, αντί οδόντος, ενώ τώρα έχομε τον νομικό μας πολιτισμόν, όπου η ανωτάτη ποινή είναι ισόβια ίσον το πολύ 12ετής καθειρξις και οι φυλακές μόνον με τις γνωστές μας άλλοτε φυλακές δεν ομοιάζουν". Ο τρομοκράτης που χθές, στα Γεγονότα του Λονδίνου 21/3/2017, εφόνευσε και ετραυμάτισε ανθρώπους που αμέριμνοι εβάδιζαν στην γέφυρα του Ουεστμίνστερ και δώδεκα από αυτούς "θα παραμείνουν με αναπηρίες που αλλάζουν τον ρυθμόν της ζωής", τουτέστιν παραλύσεις, κομμένα χέρια, πόδια κλπ, πώς, τίνι τρόπω θα αντιληφθή την έννοιαν των πράξεών του αν δεν βιώσει ο ίδιος την ζωή με π.χ. κομμένα πόδια; Ο βομβιστής που έβαλε την βόμβα στο κλιμακοστάσιον της πολυκατοικίας μας -διά να έλθωμε στα καθ' ημάς-  πώς, τίνι τρόπω θα αντιληφθή το πάθος και τον πόνο αυτών που ετραυμάτισε; Με το μείνη, εάν συλληφθή, 2-3 μήνες στις φυλακές περιφερόμενος και υπερηφανευόμενος διά το φωτοστέφανον του "αντιεξουσιαστού";; Μοιραίως, όλοι αυτοί ΟΥΔΕΝ θα αντιληφθούν, ΟΥΔΕΝ αποτέλεσμα παρήγαγε η ανθρωπίνη δικαιοσύνη που κατά την ιδικήν μας θρησκευτικήν άποψιν έχει έναν κύριον σκοπόν: ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΣ εδώ την ουσίαν της πράξεώς σου και εδώ να ΜΕΤΑΝΟΗΣΗΣ! Να μην λησμονούμε ότι η ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι Θεά μεγάλη, Ελληνική (διαβάσατε τον "Πίνακα του Κέβητος";;). Οθεν, αδίκως εσπαταλήθη η ανθρωπίνη δικαιοσύνη και τα χρήματα που διατίθενται διά το σωφρονιστικόν σύστημα! Και εφ' όσον έγινε ούτως κατ' ανάγκην θα υποστής πολύ βαρυτέρους σωφρονισμούς στα «ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια» (διαβάσατε τον Φαίδωνα, σάς παρακαλώ)! 
======

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
--------
Φίλοι μας, που δεν επιθυμούν να διαβάσουν εκτεταμένα συγγράμματα, όπως η "Ελληνική θρησκεία" κι ούτε πολυσέλιδα κείμενα, καν την "Ομολογία πίστεώς" μας, ζητούν να τους ειπούμε με "δυό λόγια" τί είναι η Ελληνική μας θρησκεία. Αυτό δεν είναι εύκολον αλλά ας δοκιμάσωμε προχείρως:
1. Η Ελληνική θρησκεία είναι θρησκεία του Ελληνικού Πολιτισμού και συγχρόνως το απόσταγμα αυτού. Ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι ο καρπός της ελληνικής θρησκείας και το μέτρον αξιολογήσεώς της!
2. Η Ελληνική θρησκεία (όπως και όλες οι άλλες άξιες του ονόματός των θρησκείες) έχει ως θεμελιώδη και πρώτην αρχήν της ότι «ο Κόσμος έχει Σκοπόν και Λόγον και Πρόνοιαν». Τούτο μάλιστα την διαχωρίζει εξ αρχής από την Αθεΐαν την οποίαν και αποδιοπομπεί ως μέγα κακόν κατά το ψήφισμα της Εκκλησίας του Δήμου του 431.
3. Η Ελληνική θρησκεία είναι θρησκεία μεγάλη, πλήρης και δημοσία, ασκεί δημοσίως την λατρείαν της και την διδασκαλίαν της και απαραίτητος προϋπόθεσις διά τους πιστούς της αλλά συνάμα και σωτηριολογική έδρα της είναι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ.
4. Η Ελληνική θρησκεία αποτελεί μέγα και πλήρες σύστημα φιλοσοφικόν και ηθικόν, μεγαλοπρεπές οικοδόμημα απολύτως στεγανόν λογικώς και εδραζόμενον επί σταθερού κρηπιδώματος από αξιώματα τα οποία κλειδώνουν πλήρως μεταξύ των.
5. Η Ελληνική θρησκεία λατρεύει Θείες προσωπικότητες, Ήρωες, Δαίμονες και Θεούς, στους οποίους αποδίδει δόξαν τιμήν και προσκύνησιν [διά να το κατανοήσωμε: όπως ακριβώς έχουν και λατρεύουν οι χριστιανοί τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους]. Θεωρούμε δε από όλην την απειροπληθή πυραμιδοειδή ιεραρχίαν των Ανωτέρων Κόσμων ως κατάλληλον λατρευτικήν κορυφήν διά τον νυν χώρον και χρόνον τους Δώδεκα Θεούς.
Τί ΔΕΝ είναι η Ελληνική θρησκεία:
1. Η Ελληνική θρησκεία, ως θρησκεία πλήρης, μεγάλη και ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ, ΔΕΝ αποτελεί τμήμα, κλάδον, φιλοσοφικήν έκφρασιν ή ερμηνευτικήν πλευράν κάποιας άλλης θρησκείας!
2. Η Ελληνική θρησκεία, ως μέγα και πλήρες φιλοσοφικόν και ηθικόν σύστημα, αποτελεί Κανόναν ρυθμιστικόν του όλου βίου, ΔΕΝ είναι διακήρυξις, ούτε αναρχίας, ούτε ελευθεριότητος!
3. Η Ελληνική θρησκεία, ως θρησκεία πλήρης, μεγάλη, τελετουργική και περίοπτος και καταφανής, ΔΕΝ είναι ούτε Φιλοσοφική μικροθρησκεία, ούτε Θεοσοφική Στοά.
4. Η Ελληνική θρησκεία, ως λατρεύουσα αληθείς και υπαρκτές Θείες προσωπικότητες, Θεούς, ΔΕΝ είναι Θεατρική ψευδοθρησκεία αποδίδουσα τιμάς εις συμβολικάς προσωποποιήσεις αρετών ή καταστάσεων ως η "Θρησκεία της Δημοκρατίας" της Γαλλικής Επαναστάσεως!
5. Η Ελληνική θρησκεία είναι θρησκεία με πλήρες σωτηριολογικόν μεταφυσικόν περιεχόμενον. Η Ελληνική θρησκεία ΔΕΝ είναι Μαγεία, επωδές και λέξεις ισχύος και κατάδεσμοι· ΔΕΝ είναι Συνταγή μεταφυσικής μαγειρικής με μυστήριες τελετές και πρακτικές, ΔΕΝ είναι ούτε Γιόγκα, ούτε Τάντρα!


 

==========

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

EARL DOHERTY : JESUS, NEITHER GOD NOR MAN!

ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ!!! ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! [pdf γιά άμεσο διάβασμα ή κατέβασμα]

https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKcFJCYlpfU1BBVDQ/view?usp=sharing
κλικ στην εικοναΣάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Η ΚΑΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

Η ΚΑΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ: Α) Στον Ομηρο εχομε την ολική καύσι επί ανοικτής πυράς. Στο Νεκροταφείον του Κεραμεικού των Αθηνών Β) της Γεωμετρικής εποχής έχομε πλήρη καύσι και τεφροδόχους . Γ) των Κλασσικών χρόνων έχομε 1. Τεφροδόχους πλήρους καύσεως ενταφιασμένες στην βάσιν του μνημείου (π.χ. οι στήλες των κερκυραίων προξένων), 2. Την καύσιν εντός της σαρκοφάγου. Σε άλλα αθηναϊκά νεκροταφεία έχομε την ατελή καύσι, όπου τα οστά διατηρούνται, πλένονται και ενταφιάζονται εντός κίστης. Ατελής καύσις παρατηρείται και στους Μακεδονικούς τάφους (ιδε το χρυσό κουτί των οστών της Βεργίνας).

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

75 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΝΕΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ75 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΝΕΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ https://hercolano3.blogspot.gr/