.

.
κλικ στην εικόνα

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ: ΑΙΘΗΡ ΜΕΝ ΨΥΧΑΣ ΥΠΕΔΕΞΑΤΟ… 810 σελίδες, μεγέθους Α4.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ: ΑΙΘΗΡ ΜΕΝ ΨΥΧΑΣ ΥΠΕΔΕΞΑΤΟ… 810 σελίδες, μεγέθους Α4.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ ΣΕ 7 ΕΙΚΟΝΕΣ, Σπυρίδωνος Νάγου

 

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ ΣΕ 7 ΕΙΚΟΝΕΣ
Σπυρίδωνος Νάγου
=======

Πρώτη εικών.
Ο Θείος Ορφεύς ο ιερός σύζυγος της Ευρυδίκης και ο κληροδοτήσας Θείας αληθείας προς εκείνους τους οποίους εμύησε προς τας ιδέας του απεκάλει την Εαρινήν Ισημερίαν Θείαν Νύμφην, κατερχομένην εξ Ουρανού ανά παν έτος διά να εξαγνίσει τας ψυχάς του Αδου. Άνευ αυτής, άνευ της εξ Ουρανού καταβάσεώς της, αι ψυχαί του Αδου θα απώλυντο εις το μέγα αυτού έρεβος και συνείδησις και χαρά εν τη Γη δεν θα εγεννάτο. Ανευ του φωτός της Ουρανίας αυτής Νύμφης, ουδέ άρωμα ουδέ ζωή θα εξελίσσετο επί της Γης, ουδέ ιδέα της αρμονίας θα υπήρχεν. Αν και εν μόνον έτος δεν κατείρχετο επί της Γη, η θλίψις των ψυχών της θα εγενικεύετο και αι αρμονίαι των διανοιών προς τας ψυχάς θα διεσαλεύοντο. Εάν η Θεία Ουρανία Νύμφη εγκατέλιπεν το έργον της μεταδόσεως της αγάπης της προς την Γην, μίσος γενικόν θα περιέβαλλε πάσας τας ανθρωπίνας ψυχάς και ουδέν αίσθημα αρμονίας προς τον σκοπόν της υπό ουδεμιάς θα εξεδηλούτο. Οταν κατέρχεται και μας περιβάλλει, εδόξαζεν, η ψυχή μας μεταβάλλεται εις φως, το φως τούτο εκδηλοί την χαράν, χαρά είναι ο έρως, έρως είναι ο νόμος της ζωής μας, ο νόμος ο ανυψών και αφομοιών την ψυχήν μας προς το Φως του Ηλίου, επί του οποίου πάσαι αι δυνάμεις της Ουρανίας Νύμφης ταξινομούνται εις Θείαν αρμονίαν. Οταν κατέρχεται η Θεία αυτή Νύμφη, εδόξαζεν και ευρίσκει ημάς εις τον χρόνον της ζωής εκείνον όστις εξασφαλίζει την γενικήν των οργάνων του οργανισμού μας αρμονίαν, τότε προσθέτει και την ιδικήν της αρμονίαν και τότε συντελείται ο Θείος ασπασμός της γηίνης ψυχής προς το κράτος από το οποίο εξορμάται το φως του Ηλίου. Αλλά και όταν, έλεγεν, ο οργανισμός μας απέβαλλε την ενεργητικότητα των νεύρων του και μας ψαύει η Θεία Ουρανία Νύμφη, μας γεννά αμέσως το αίσθημα της ζωής και μας απομακρύνει από την ιδέαν του θανάτου. Εις τα κέντρα των ενεργειών της Θείας αυτής Νύμφης ευρίσκεται το Θείον μυστικόν της αιωνίου νεότητος των ανθρωπίνων ψυχών. Τα μυστήρια του Ορφέως τα οποία υπήρξαν καθαρώς φυσιολατρικά, εξελίσσοντο εις εικόνας διαφόρους αι οποίαι παρίστανον τας δυνάμεις του Ουρανού αι οποίαι διαβιβάζονται υπό τούτου εις την Γην. Της πρώτης εικόνος έπετο ετέρα.

Δευτέρα εικών
Κατά την δευτέραν εικόνα, η Ουρανία Νύμφη γυμνόπους ψαύει την Γην, όπου βλέπει αυτήν ο Ήλιος. Αλλά ταυτοχρόνως η περιβολή της Νύμφης εξελίσσεται εις χρωματισμούς. Oι χρωματισμοί της εκπέμπουν αρώματα. Τα αρώματα ταύτα μεθούν διά της αρμονίας των τας ψυχάς της Γης και λησμονούσαι αυταί τας κακίας εκείνας τας οποίας τους εδώρησεν ο χειμών, γοργώς σπεύδουν να ενωτισθούν των Ουρανίων Χαρίτων. Διπλήν ενείχε σημασίαν η εικών αυτή. Αφ’ ενός εζήτει να σύρει προς τα άνω τας ψυχάς του Αδου και αφ’ ετέρου να καλλωπίσει την επιφάνειαν της Γης. Επί ενενήντα περίπου ημέρας, τας ημέρας του όλου Έαρος, κατείρχετο η Ουρανία Νύμφη και έψαυεν την Γην διά των θείων ποδών της, σκορπίζουσα εις αυτήν χρώματα και μύρα. Ποτέ δεν έφευγεν από πλησίον του άρματος του Ηλίου. Από εκεί ήντλει τας δυνάμεις της και ούτος ήντλει αυτάς από τας Ουρανίας εκείνας μοίρας με τας οποίας εφάπτεται καθόλον τον χρόνον του Έαρος. Η Θεία αυτή εικών, η εξελισσομένη εις τόσους χρωματισμούς και εκπέμπουσα τόσα αρώματα, ενέπνευσε τον Θείον Ορφέα να συλλάβει την έννοιαν της αρμονίας, διά της οποίας και μόνης και το κάλλος της Φύσεως νοείται και η παντοδυναμία του πνεύματός της. Προ του συμβολισμού της δευτέρας εικόνος, δεν ηδύνατο να νοηθεί η ύπαρξις της Θερμότητος της Γης, η οποία τοσούτον συντελεί να περιβάλλει αυτήν με την πολύχρωμον και αρωματώδη περιβολήν της. Διά το Πνεύμα της Γης η Ουρανία Νύμφη είναι ο Προμηθεύς. Διά την Γην είναι ο αρμονικός Παν. Και ο Προμηθεύς και ο Παν είναι Θείοι συμβολισμοί. Ο εις δίδει το Φώς εις το αρμονικώς ευρισκόμενον προς το σύνολον του απείρου Πνεύμα. Αυτός είναι ο Προμηθεύς. Ο έτερος, ο Θείος Παν συμβολίζει, ότι εις την Γην έφθασαν αι δυνάμεις του Απείρου και αυτή αποτελεί μετ’ αυτού αρμονίαν. Η εξέλιξις της ζωής της είναι εξέλιξις εν αυτή των δυνάμεων του Απείρου. Διάμεσος μεταξύ του Απείρου και της Γης είναι ο Ήλιος.  Η ύπαρξις του  Ηλίου εξασφαλίζει την αιωνιότητα της Γης και την αθανασίαν της ψυχής της. Άλλη παραγωγή της Θείας ταύτης αρμονίας επί της Γης συντελείται το Έαρ, αυτό κατά πρώτον την φέρει και την αφομοιοί προς τας ενεργείας του φωτός του  Ηλίου. το χρονικόν διάστημα το μεσολαβούν από της Εαρινής Ισημερίας μέχρι της Θερινής τροπής του  Ηλίου, είναι η κατ’ εξοχήν γονιμοποιός εποχή, κατά την οποίαν το ερχόμενον διά του φωτός του Ηλίου σπέρμα αυτού αναβλαστάνει υπό νέαν μορφήν εν τη Γη και εξελίσσεται εις τα χρώματα και εις τα αρώματα, τα οποία αποτελούν το σύνολον της επισήμου γηΐνης περιβολής. Αι διάφοροι μορφαί της Γης, κατά το χρονικόν τούτο διάστημα, συντρέχουν να εκδηλούν τας δυνάμεις των και να έρχωνται εις γενικήν επιμιξίαν από την οποίαν προκύπτει η αρμονία των. Η Γη κατά τον χρόνον τούτον χαίρει.  Η εκδήλωσις της χαράς της αυτή είναι εγγύησις της προαγωγής της εις φωτεινήν. Οταν εκδηλώσει το φως της, τότε θα καταστεί μεσάζουσα μεταξύ Ουρανού και σκοτεινών πέριξ αυτής ευρισκομένων σωμάτων. Τότε το Πνεύμα της θα καταστεί μία άπειρος τας δυνάμεις και την αρμονίαν Νύμφη και με χαράν θα δίδει φως πανταχού, όπου δεν εξεδηλώθη φως. Της δευτέρας εικόνος της  Εαρινής Νύμφης του Ουρανού εις τα μυστήρια του Ορφέως, έπετο και άλλη.

Τρίτη εικών
Η τρίτη εικών παριστά την ιδίαν Νύμφην κρατούσαν Λύραν. Υπεράνω αυτής φωτεινός Απόλλων άνευ ουδεμιάς πανοπλίας τείνει προς Αυτήν με χάριν τας χείρας του και εκφράζει Θείον μειδίαμα, το οποίον φαίνεται ότι δεχεται η Oυράνια Νύμφη με άφατον ευγνωμοσύνην. Εκ των χειρών του Θείου Απόλλωνος εξέρχονται πολύχρωμοι φωτειναί γραμμαί, αι οποίαι ψαύουν όλον το σώμα Αυτής. Υπό τους πόδας της νεαρός Παις τείνει τας χείρας του ζητών να δοθεί εις αυτόν η κρατουμένη υπό της Ουρανίας Νύμφης Λύρα. Η εικών αυτή είναι το αποτέλεσμα της διευθετήσεως των δυνάμεων εις εν σύνολον υπό του Θείου Ηλίου.  Ενενήκοντα περίπου μοιρών του Ουρανού αι δυνάμεις αποτελούν το σύνολον τούτο. Το αποτέλεσμα της εκδηλώσεως του συνόλου τούτου είναι η Λύρα, την οποίαν το Πνεύμα της Γης τείνει να λάβει διά να κινήσει τας χορδάς της και του δοθεί η αντίληψις της αρμονίας. Τα αρώματα αποτελούν κατά τον χρόνον της Εαρινής Ισημερίας αρμονίαν, τα χρώματα επίσης τοιαύτην, αλλά η έννοια αυτών δεν είναι γνωστή εις το Πνεύμα της Γης. Ο Ορφεύς αναλαμβάνων εκ των χειρών της Νύμφης την Λύραν πλήττει τας χορδάς της και του μεταδίδεται η έννοια [της αρμονίας]. Τα χρώματα εν τη ανθρωπίνη ψυχή εξειλίχθησαν εις ήχους, ούτοι εις έννοιαν η οποία προάγει εφεξής την ψυχήν να ζητήσει, τι είναι εκείνο το οποίον θα την μεταφέρει εις το κράτος του Φοίβου Απόλλωνος. Κατά τον εαρινόν χρόνον του έτους αι εικόνες αι παριστώσαι την Ουρανίαν Νύμφην εξελίσσονται εις μεγαλύτερα σχήματα και εις μεγαλυτέρας δυνάμεις. Αλλ’ ιδού φθάνει η δόξα του Ηλίου. Έρχεται προς το ύψιστόν του σημείον και έλκει προς τα άνω την Νύμφην και την αφομοιοί προς το Θείον του Άρμα. Τότε η Γη μεταμορφώνει τα χρώματα της εις Θείους καρπούς, εις συνθετικόν λόγον των οποίων μεταμορφούνται τα δρώματα.

Τετάρτη εικών
Νέα [τετάρτη] εδώ εικών παρατάσσεται εν τοις μυστηρίοις του Ορφέως. Η Νύμφη αντικαθίσταται δι’ εφήβου. Ούτος παριστά ότι φέρει την ευθυμίαν από τον Ουρανόν να την μεταδώσει εις την Γην. Είναι όλος χαρά και όποιαν ψυχήν προσεγγίζει την μεταβάλλει εις Φως. Η θερμότης του είναι μεγάλη, κατακαίει πάσας τας σάρκας πασών των ψυχών των οποίων αι δυνάμεις δεν έχουν σχέσιν με τον χειμώνα. Όσαι μετέβαλον τους χρωματισμούς του Έαρος εις φωτεινόν σύνολον αρμονικού καρπού, προσεγγίζουν τον Έφηβον και λαμβάνουν εξ αυτού κάτι το οποίον πυρπολεί το σύνολον αυτών και το μεταβάλλει εις ενα Θείον χρωματισμόν, όμοιος του οποίου κατά το Έαρ δεν παρήχθη. Ο χρωματισμός ούτος είναι απροσδιόριστος την όψιν και την ενέργειαν.  Ομοιάζει κατά προσέγγισιν προς χρωματισμόν κυανού χυμού σταφυλής. Είναι χρωματισμός πνεύματος και ουχί Γηΐνης μορφής. Ο Έφηβος είναι ο Διόνυσος, είναι η συμβολική παράστασις της Θείας Ελευσίνος, η σώζουσα την κόρην της Δήμητρος από του Πλούτωνος τας επιρροάς. Είναι το προσεγγίζον φως επί των ανθρωπίνων ψυχών, το οποίον αφού πρότερον κατακαύσει ό,τι θνητόν εν αυταίς υπάρχει, τας φέρει εις την  Εστίαν του Ουρανού εκείνην από την οποίαν παρήχθη. Η Θεία εικών του Ορφέως αύτη, συμβολίζει τα γενόμενα κατά τον χρόνον του Θέρους. Οι καρποί τότε ωριμάζουν, η σταφυλή παράγει τον χυμόν της, ο χυμός ούτος είναι η ερχομένη εξ Ουρανού προς την Γην ευθυμία.  Η ευθυμία η διαλύουσα τα σκότη τα οποία παρήχθησαν εις τας ψυχάς κατά τας ώρας του Χειμώνος. Ο Ήλιος κατά την ώραν του Θέρους ευρίσκεται εις τας αγκάλας του Πατρός του και αι δυνάμεις τας οποίας μεταβιβάζει επί της Γης είναι καρπός γόνιμος. Ο καρπός αυτός αποτελεί μίαν θαυμασίαν διαβάθμισιν, διότι εις τούτον συμμετέχουν και πάσαι αι λοιπαί δυνάμεις του Ουρανού. Ο σίτος διαφέρει της σταφυλής, είναι τούτο κάτι, το οποίον ο Θείος Ορφεύς εσυμβόλιζεν με έννοιαν την οποίαν ουδέποτε δυνάμεθα να μεταφέρωμεν εις βέβηλον γλώσσαν. Και ο σίτος και η σταφυλή είναι καρποί. Προηγήθη όμως ο καρπός του σίτου. Πριν αναφανεί η δόξα του  Ηλίου, ο σίτος ωριμάζει, αλλά η σταφυλή τότε αρχίζει να μεταβάλλεται εις καρπόν. Μία επί πλέον δύναμις ενυπάρχει εις την σταφυλήν, δύναμις με την οποίαν τρέφονται οι Θεοί.

Πέμπτη εικών
Εδώ παρίσταται νέα εικών του Ορφέως. Ο έφηβος του στέφεται με κλάδους αμπέλου και κρατεί νεάνιδα εις τας αγκάλας του. Θείον μειδίαμα εις αμφοτέρων τας μορφάς διακρίνεται. Ο έφηβος υπερέχει κατά το ανάστημα την νεάνιδα. τούτο προφαίνει την Ουρανίαν καταγωγήν του. Αλλά και της νεάνιδος η μορφή λάμπει από χαράν. Εγγύς υπάρχει πινακίς απαγορεύουσα να βλέπει διαρκώς η νεάνις προς τον έφηβον, προς το πρόσωπόν του. Τούτο μετά χαράς η νεάνις πράττει.

Έκτη εικών
Έπεται άλλη εικών κατά την οποίαν ο έφηβος περιβάλλει την πριν άνευ ενδύματος νεάνιδα με εσθήτα Χρώματος κυανού. H περιβολή αυτή είναι περιβολή Νύμφης. Προσεγγίζει πλέον ο γάμος της. Νύμφαι πολλαί με ομοίας εσθήτας κομίζουν υδρίας εχούσας θείον ποτόν. Το ποτόν είναι οίνος. Η σταφυλή πλέον εν τη Γη ωρίμασε και ο γάμος πρέπει να γίνει. Γενική χαρά εν τοις μυστηρίοις επικρατεί. Προσέρχονται επί σκηνής πάντες οι Ουράνιοι μύσται περιβεβλημένοι με κλάδους αμπέλου τας κεφαλάς. Η χαρά, η ευθυμία κορυφούνται. Ο Ήλιος ολοέν διέρχεται τους αστερισμούς του Θέρους, από τους οποίους αντλεί τας δυνάμεις της ευθυμίας. Αλλ’ ιδού προσεγγίζει διά την Γην το πέρας του Θέρους. Τότε οι μύσται του Ορφέως ανυψούνται υπεράνω της Γης ακολουθούντες το άρμα των νυμφίων, οι οποίοι Θα ζήσουν πλέον εις το Φώς. Μίαν μόνην αφίνουν επί των Γηΐων υπάρξεων παραγγελίαν. Να συλλέξουν τους καρπούς του θέρους διά των οποίων και μόνον θα ζήσουν κατά τας ώρας του Φθινοπώρου και του Χειμώνος. Ο Ηλιος ακολουθών την τροχιάν του θα επανέλθει επί της Γης να ρίψει νέον σπέρμα, όπως τούτο βραδύτερον εξελιχθεί εις άνθος, εις άρωμα και εις καρπόν. Κατά τον χρόνον του Χειμώνος αι ψυχαί πρέπει να ζήσουν. Η ζωή των θα εξαρτηθεί από τους καρπούς του Θέρους και όσαι επιμελώς δεν συλλέξουν αυτούς, υπόκεινται εις τον θάνατον.  Η παραγγελία είναι επιτακτική δι’ εκείνας αι οποίαι θέλουν να ζήσουν. Εντεύθεν ο Θείος Ορφεύς παριστά δι’ εικόνος την σύνεσιν, από την οποίαν δεν πρέπει να αποχωρισθούν αι ψυχαί. Είναι η σωτηρία των.

Εβδόμη εικών της συνέσεως
Η εικών της συνέσεως παριστά γυναίκα περιβεβλημένην με ένδυμα άνευ ουδενός είδικού χρώματος. Το ένδυμα προφυλάσσει αυτήν εκ του ψύχους, αλλά ταυτοχρόνως κρατεί εις τας χείρας της καρπούς, τους καρπούς του Θέρους. Αντλεί εξ αυτών δυνάμεις, δυνάμεις περιεχούσας θερμότητα δυναμένην να αντιδρά κατά του ψύχους. Ο Ήλιος κατά τον χρόνον τούτον, ουδέν μεταβιβάζει εις τας ψυχάς, είναι ασθενής η επίδρασις του. Ό,τι αντλεί εκ των αστερισμών τους οποίους διέρχεται, είναι υποτύπωμα σπέρματος, το οποίον διαρκώς μετατρέπει διά να το καταστήσει πυρήνα και να τον εναποθέσει επί της Γης, όπως βραδύτερον του μεταβιβάσει νέας δυνάμεις και εκδηλωθεί εις άνθος: Το άνθος είναι η αρχή της εμφανίσεως του Ηλιακού σπέρματος εις καρπόν. Η ευωχία των Ορφικών καταπαύει τον Χειμώνα, των Ορφικών οι οποίοι εναπέμειναν επί της Γης. Αναμένουν το Έαρ διά να αισθανθούν το άρωμά του. Το άρωμα τους υπενθυμίζει το Κράτος του Ουρανού, το οποίον έρχεται διά να τους μεταδώσει την αιωνίαν ζωήν. Άμα τη εμφανίσει του αποδέχονται τούτο διά Θείων τελετών. Γενική επιμιξία κατά το Έαρ τελείται μεταξύ των δυνάμεων της Γης και εκείνων του Ουρανού. τούτο δεν διαφεύγει της προσοχής των. Αντλούν δυνάμεις και προχωρούν με βεβαίαν την πίστιν, ότι δεν Θα επανέλθουν επί του Χειμώνος. Κατά τας τελετάς ταύτας η Λύρα του Ορφέως υπενθυμίζει την αρμονίαν. Οί ήχοι αυτής είναι παραγγελία του Ουρανού. Σπεύδουν να εννοήσουν τούτο και προχωρούν να χαιρετίσουν το Θέρος, από το οποίον αναμένουν την σωτηρίαν των.

Επίλογος
Τοιαύτη είναι η έννοια την οποίαν εφρόντισα να σας μεταδώσω, την οποίαν εις τας Ώρας του έτους απέδιδον οι μεγάλοι της Φύσεως Μύσται. Ομολογώ ότι υπήρξα ασθενές άργανον και τούτο φαίνεται εκ του ότι δεν ηδυνήθην να σας μεταδώσω πλήρως την έννοιαν ταύτην. Ευχηθώμεν το ελθόν Έαρ να μας καταστήσει ικανούς να συλλάβωμεν πλήρως τας εννοίας των Θείων μυστικών της Φύσεως. Ευχηθώμεν όπως αι ψυχαί μας αποκτήσουν το μέσον να έλθουν με διαυγές βλέμμα να επισκοπήσουν το παρελθόν και αντλήσουν από τας μεγάλας αυτού ψυχάς, τα Θεία ιδανικά των, τα οποία είναι να μυσταγωγηθούν πάσαι αι ψυχαί της Γης εις τας Θείας ιδέας των.
==============

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ

ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΔΩΡΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΔΙΔΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΖΩΗ! ― ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ, ΤΟ «ΑΙΘΗΡ ΨΥΧΑΣ ΥΠΕΔΕΞΑΤΟ…» ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (με την βαρύτητα φυσικά στο θέμα της Ψυχής και της πορείας της, που αναλύεται πλήρως)! ― ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ, ΤΟ «ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ» (ανάλυσις της σημερινής καταστάσεως της Ευρώπης και της φύσεως του Ισλάμ) ΚΑΙ ΟΙ «ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» (η αληθής και αντίθετη προς το «αριστερόν αφήγημα» Ιστορία των δύο τελευταίων αιώνων) ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΥΞΙΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ !!! —— https://www.thulebooks.gr/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=49

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΤΡΟΠΗ

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

ΠΛATAIAI - 2022 : ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
———
Εὐχαριστοῦμε ὅλους τοὺς φίλους μας ποὺ συνετέλεσαν στην ἐπιτυχίαν του ἑορτασμοῦ τῆς Μάχης τῶν Πλαταιῶν τὴν 18ην Σεπτεμβρίου 2022. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμε τὴν Χρύσα Ζαφειροπούλου, ψυχήν τῆς διοργανώσεως, καὶ τὸ ὁπλιτικὸν ἄγημα ΑΡΕΣ ΑΝΑΞ

 


 

 

 

 

 

 


 

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

Ο ΕΡΩΣ (εν συντομίᾳ)

Ο ΕΡΩΣ (εν συντομίᾳ)

———
Ο Θεός Ήφαιστος, κύριος και ρυθμιστής του Νόμου του Δημιουργικού Πυρός, και η Θεά Αφροδίτη, κυρία του Νόμου των Μορφών, είναι σύζυγοι, διότι οι μορφές δημιουργούνται και ζουν από το Δημιουργικόν Πυρ. Οι μορφές όμως χωρίζονται εις δύο κατηγορίες, εις αυτές που δέν έχουν κίνησιν, όπως τα αγάλματα ἢ τα κενά όστρακα, και εις αυτές που έχουν κίνησιν, όπως τα έμβια όντα.
Η Θεά Αφροδίτη έχει μίαν σχεδόν μόνιμον σχέσιν με τον Θεόν Άρην, κύριον του Νόμου της Κινήσεως, διά του οποίου και παράγονται οι μορφές που έχουν κίνησιν.
Η Θεά Αφροδίτη με τον Θεόν Άρην γεννά τον Έρωτα και την Αρμονία και όχι με τον θεόν Ήφαιστον, διότι:
Ο Έρως (όρος των Ορφικών, η Φιλότης του Εμπεδοκλέους) είναι η Δύναμις της πολυπλοκοποιήσεως διά της οποίας άναπτύσσονται και οι μορφές που έχουν κίνησιν και άρα ο Κόσμος γενικώς! Ο Έρως εικονίζεται ως νέος ο οποίος μονίμως παλεύει με τιον Αντέρωτα διότι ο Αντέρως είναι η Δύναμις της αποδομήσεως! Η μάχη δε αυτή είναι διηνεκής, στον Κόσμο και παντού, π.χ. μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα, όταν κερδίζει ο Έρως ζούμε, όταν κερδίζει ο Αντέρως έρχεται η διάλυσις, η σήψις και ο θάνατος!
Επομένως: Μόνον μορφές με κίνησιν  έχουν Έρωτα, τουτέστιν τάσιν προς πολυπλοκοποίησιν, και Αρμονίαν, ήτοι τάσιν διά περαιτέρω αρμονικήν ανάπτυξιν! Τα αγάλματα δέν έχουν  έρωτα κι ούτε αρμονία, διότι έχουν μόνον την αρμονίαν που τούς έδωσε ο καλλιτέχνης!
Ο Θεός Ήφαιστος ευρίσκει τους δύο εραστές και τους περιβάλει με το χρυσό δίχτυ του που τούς κρατά ηνωμένους! Όμως όχι για πάντα! Αλλά για όσο το χρυσό δίχτυ θα υπάρχει! Το χρυσό δίχτυ θα λυώσει κατά την Εκπύρωσιν του Σύμπαντος και τότε θα χωρίσουν Αρης και Αφροδίτη, οπότε καιν οι μορφές που υπάρχουν στο Σύμπαν θα διαλυθούν καθώς όλα θα χωνευθούν μέσα στην πρωταρχική πυρίνη σφαίρα!!
———————

 


 

 

Παν. Μαρίνης: ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΙΡΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΒΙΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ; Η ΘΕΣΙΣ ΜΑΣ

 Παν. Μαρίνης:

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΙΡΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΒΙΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ;
Η ΘΕΣΙΣ ΜΑΣ

————
Αρκετοί φίλοι μας έχουν παρεξηγήσει την θέσιν μας επί του καιρίου πολιτικού ζητήματος της εποχής μας! Κακώς! Κακώς, διότι ακολουθούντες την ελληνικήν  εντολήν «λόγον διδόναι» έχομε εκφράσει λεπτομερώς και καθαρώς τις θέσεις μας προ πολλού, τόσον στην αρθρογραφίαν μας στο περιοδικόν μας ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΝΘΕΟΝ (που διέκοψε την έκδοσίν του λόγω της Μνημονιακής κρίσεως), όσον και στα βιβλία μας, ως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΙΣ, ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΙΣ, ΦΩΝΗ ΕΞΥΠΝΙΣΜΟΥ, ΑΡΔΗΝ ΑΛΛΑΓΗ, ΕΘΝΟΣ & ΠΟΛΙΤΕΙΑ και αλλαχού. Προσφάτως δε συστηματικώς και πλήρως στα δύο εκτενή συγγράμματά μας, ΕΥΡΩΠΗ & ΙΣΛΑΜ και ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ζητήσατέ τα από τις εκδ. Θούλη) και ακουλουθεί και τρίτον, Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ. Τα συγγράμματα αυτά εγράφησαν προς όφελος των φίλων μας που ακολουθούν την Ελληνικήν Κοσμοθέασιν ή είναι γενικώς Εθνικισταί! Δέν ήτο εύκολον έργον, διά τούτο και παρόμοιόν του δέν  υπάρχει ούτε στην Ελληνικήν, ούτε και διεθνώς! Οι ανά τον κόσμον Εθνικισταί παραμένουν ανίδεοι και παραπλανημένοι, θύματα της κάθε ελεεινής προπαγάνδας! Κατ’ αυτάς τας ημέρας δε διά να μην λέγουν οι φίλοι μου απιθανότητες αγνοούντες τα στοιχειώδη διά την Ρωσσίαν εδώσαμε ελευθέρως εις όλους στο διαδίκτυον το κεφ. ΡΩΣΣΙΑ από τις ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ εις pdf. Δέν  αφήνουμε τους φίλους μας μόνον με τις συνοπτικές επίκαιρες αναρτήσεις μας στο διαδίκτυον! Εδώ θα αναφέρωμε πάλιν  επιγραμματικώς τις θέσεις μας δι’ όσους τις αγνοούν!
———-
—- 1) Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΑΣ. Η Ευρώπη ασθενεί, έχομε λεπτομερώς αναλύσει την «Ευρωπαϊκήν νόσον» στα δύο ανωτέρω συγγράμματά μας! Η Ευρώπη ασθενεί διότι επλήγει προ 200 ετών από την λοιμώδη νόσον της Νεωτερικότητος και προσφάτως από το 1965 από την λοιμώδη νόσον του Πολιτιστικού Μαρξισμού! Ο εσωτερικός εχθρός, το Εσωτερικόν Προλεταριάτον, ως το ονομάζει η Φιλοσοφία της Ιστορίας (προσοχή δέν έχει σχέσιν με το προλεταριάτον του Μαρξ), με κύριον όπλον την Ιντελλιγκέντσια, ως μέγα παράσιτον κατατρώγει τα σπλάγχνα του κοινωνικού σώματός μας (όρος της Φιλοσοφίας της Ιστορίας, body social)! Λοιπόν η Εσωτερική μας κατάστασις είναι αυτή: στον κοινόν οίκον μας υπάρχει ο «μεγάλος ασθενής»! Ποίος είναι ο κοινός οίκος μας; η Ευρώπη, τουτέστιν ο Ελληνικός-Αναγεννησιακός-Δυτικός Πολιτισμός! Διότι, ως γνωρίζομε, στο λιβάδι της Ιστορίας τα ζωάκια που κυκλοφορούν είναι οι Πολιτισμοί, αυτές είναι οι οντότητες της Ιστορίας και όχι οι ανθρωπολογικές φυλές ή τα Έθνη ή τα Κράτη! Επομένως, ποιό είναι το καθήκον του κάθε εντίμου ανθρώπου; Να βοηθεί και αυτός να θεραπεύσωμε με ισχυρά φάρμακα και εμβόλια την λοιμική που μάς αφαιρεί την ικμάδα της δυνάμεώς μας!! Ο Πολιτισμός μας να εγερθή και πάλιν άλκιμος και ισχυρός ως ήτο το πάλαι!
———
—- 2) ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ. Στο λιβάδι της Ιστορίας, όπως στα Αφρικανικά λιβάδια, τα ζωάκια ζουν δίπλα-δίπλα, τα φυτοφάγα και τα σαρκοφάγα, οι ζέβρες και οι λέοντες γνωρίζονται καλά! Όταν λοιπόν τα σαρκοβόρα διακρίνουν ότι ένα ζωάκι είναι ασθενικόν, ανίκανον να αμυνθή, τότε συρρέουν γύρω του οι επίβουλοι, οι ύαινες, οι λέοντες, τα αιλουροειδή, τα αγριόσκυλα, αναμένοντες την κατάλληλον στιγμήν διά να επιτεθούν και πλειστάκις κατά την ώραν της επιθέσεως γίνονται σκληρές μάχες μεταξύ των επιβούλων προς διεκδίκησιν του σώματος της ζέβρας!
Ούτως περί το ασθενές, λόγω της «Ευρωπαϊκής νόσου» του Πολιτισμού μας, συνεκεντρώθησαν οι επίβουλοι βάρβαροι: Α) Ο ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΣ. Ήδη από το 1970 ήτο έτοιμη η Μωαμεθανική εισβολή και ο εποικισμός της Ευρώπης (ως απεκάλυψε στην Οριάνα Φαλλάτσι ο Σεΐχης Γιαμανί)! Β) Οι δύο Ασιάτες Βάρβαροι! (α) Ο απεχθής Κινέζος Βάρβαρος ενδυναμωμένος και ισχυρός επεμβαίνει νυν με θράσος μυρίων πιθήκων στα πράγματα της Ευρώπης, ΔΕΝ επιθυμεί επέκτασιν του ΝΑΤΟ δηλώνει με μαφιόζικο ύφος!  (β) Οι επικατάρατοι Μπολσεβίκοι το εδήλωναν ευθαρσώς: «Ο Μέγας Πέτρος εκδυτίκισε την Ρωσσίαν, λάθος! Η Ρωσσία ανήκει στην Κεντρικήν Ασίαν και εμείς εκεί επανερχόμεθα!» Αυτό το πνεύμα ακολουθεί και ο Μπολσεβίκος Πούτιν που εξεκίνησε νέαν Βαρβαρικήν Επιδρομήν κατά της Ευρώπης ζηλώσας την δόξαν της Μογγολικής Χρυσής Ορδής, και διά να γίνη και συμβολικώς καταφανής ο σκοπός του φέρει Τσετσένους και Ουζμπέκους στην πρώτην γραμμή της μάχης! Ομοίως, στην προηγουμένην Βαρβαρικήν Επιδρομήν, αυτήν του 1945, ο Στάλιν είχε στείλει στην Ευρώπην αποκλειστικώς Ασιατικά στρατεύματα!!
———
ΣΥΜΠΕΡΑΜΑΤΙΚΩΣ: Πιστεύω ότι τα ανωτέρω είναι τοις πάσιν καταφανή! ΔΕΝ δύναμαι να φαντασθώ ότι υπάρχει έστω και ένας Ευρωπαίος ή Ελλην που μετά λόγου γνώσεως είναι υπέρ των Βαρβάρων εισβολέων, των Μωαμεθανών, των Ασιατών! Ας εννοήσουν οι ανίδεοι και οι αφελείς ποίον είναι το διακύβευμα!!            

====== 

 

Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

ΠAN. ΜΑΡΙΝΗΣ : Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ

 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΝ ΔΩΡΟΝ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ: Κεφάλαιον από το υπό έκδοσιν βιβλίον μας: Παν. ΜΑΡΙΝΗΣ : Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ.
Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ-κεφ.1ον
https://drive.google.com/file/d/10sXZDVu6b1NTZWm_A6C-BH7jR2r3bskT/view?usp=sharing

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Η Χειμερινή Τροπή του Ηλίου

 

Η Χειμερινή Τροπή του Ηλίου

Χειμερινή τροπή του Ηλίου­ έχουμε την 22α Δεκεμβρίου. Κατά την ημερομηνία αυτήν ο Ήλιος εισέρχεται στον αστερι­σμό του Αιγόκερω και έτσι εισερχόμα­στε  αστρονο­μικά στην εποχή του χειμώνα.

Τι συμβολίζει η ­χειμερινή τροπή του ηλίου

Η ­χειμερινή τροπή του ηλίου συμβολίζει στο πνευματικό επίπεδο την ανθρώ­πινη ψυχή η οποία έφθασε στα όρια της διανόησης ώστε τότε αυτή γίνεται ικανή να εκ­δηλώσει τις κατάλληλες δυναμικότητες που θα της επιτρέψουν να έλθει σε επαφή με τον Ουρανό ώστε με την επί­δραση του Ου­ρανού να εκ­δηλωθεί σ’ αυτήν η ικα­νότητα προς από­κτηση μεγαλύτερης γνώ­σης (4ον ΣΤΑΔΙΟ: ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΣΕΩΣ). Η γνώση αυτή θα την φέρει σε κατάσταση να γνωρί­σει τα μέσα της πνευματικής της προόδου και ανόδου. Επίσης γίνεται ικανή να εκδηλώσει τα σπέρματα των Ιδεών στο αν­θρώπινο πνεύμα. Τα σπέρματα αυτά κυοφορούνται κατά τις διαδοχικές ενσαρκώσεις, με την επενέρ­γεια του νόμου της ειμαρ­μένης και κατόπιν με την βοήθεια των πνευ­ματικών οντοτήτων εκδηλώνο­νται.

Οι Ορφικοί, κατά την χειμερινή τροπή του ηλίου, εόρταζαν την γέννηση του Διονύσου του Ζα­γρέως, του ελευθερωτή των ανθρω­πίνων ψυχών από τον Άδη. Η γιορτή αυτή ήταν μεγάλης σπου­δαιότητας γιατί κατ’ αυτήν απο­κάλυπταν ότι η ανθρώπινη ψυχή έφθασε σε τέτοια όρια της διανοήσεως ώστε να εκδηλώσει δυνα­μικότητες δια των οποίων θα μπορέσει να έλθει σε επαφή προς τον Ουρανό. Εκ των επιδράσεως του Ουρανού θα εκδηλω­θούν σ’ αυτή ικανότητες προς απόκτηση μεγαλύτερης γνώσης. Η γνώση αυτή θα την φέρει θα την οδηγήσει στο να γνωρίσει τα μέσα της πνευματι­κής της ανόδου που θα την οδη­γήσουν στην οδό της αθανασίας. Η δεύτερη μύηση­ στα Ορφικά μυστήρια λάμβανε χώρα κατά την ημέρα της χειμερινής τροπής του ηλίου ή αμέσως μετά. Ο χρόνος από της μυήσεως αυτής μέχρι την επομένη μύηση που ελάμβανε χώρα κατά την εαρινή ισημερία του Ηλίου ήταν ο χρόνος κατά τον οποίο ο μυούμενος έπρεπε να εκδηλώσει στην διάνοιά του τον σπόρο της Ορφικής ιδεολογίας.

Στα Ελευσίνια μυστήρια η χειμερινή τροπή του ηλίου συμβο­λίζεται με την αρπαγή της Περσε­φό­νης, της αγνής κόρης του θεού Διός και της θεάς Δήμητρας, από τον θεό του Άδου Πλούτωνα. Η κάθοδος της Περσεφόνης στον Άδη δεν σημαίνει πτώση, γιατί η Περσεφόνη είναι η φωτεινή ψυχή που κατήλθε στον Άδη προς πλήρωση του Νόμου της αλ­ληλεγγύης, δηλαδή προς πλήρωση των υποχρεώσεων που έχει η φω­τεινή ψυχή προς τις ψυ­χές που βρίσκο­νται στο σκότος. Ακολουθεί κάθοδος του μνηστήρα της Διο­νύσου και της μητέρας της Δήμητρας οι οποίοι αποκαλύπτουν στους αν­θρώπους την καλ­λιέργεια του σίτου και της σταφυλής που υπήρξαν τα κατ’ εξοχήν σύμβολα όλων των μυστηρίων και αυτών των χρι­στιανικών. Ο σίτος και η σταφυλή συμβολί­ζουν με­τα­μορφωτικά μέσα, μεταβάλλονται αντί­στοιχα σε σώμα και αίμα του Χριστού, παντός Χριστού. Οι μύ­στες της Ελευσίνας (οι οποίοι όπως είδαμε κατά την φθινοπωρινή ισημερία τιμού­σαν γέννηση της Κόρης της Πρωτο­γόνης) έλεγαν ότι η Κόρη η Πρωτο­γόνη (που είναι τέκνο του Ουρανού (συνε­χούς ουσίας) και της Γης (της ατο­μικής ουσίας) για να οδεύσει προς το Φως έχει ανάγκη και άλ­λης μί­ξεως, μίξεως προς τις δυνάμεις του Ουρανού και αυτήν ακριβώς την δεύτερη μίξη συμβο­λίζει η χειμερινή τροπή του Ηλίου. Την μίξη αυτή αλληγορούν και οι μίξεις των Νυμφών με τους Θεούς.

Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά την χειμερινή τροπή του Ηλίου φέ­ρονται γεν­νηθέντες όλοι οι πνευματικοί ήρωες και οι με­γά­λοι διδά­σκαλοι της μυ­σταγωγικής γνώσης που υπήρ­ξαν πρω­τοπόροι όλων των αρχαίων θρη­σκειών, όπως π.χ. ο Διόνυ­σος και ο Χρι­στός. Η γέννησή τους αυτή δεν συμβολίζει την εμφάνιση των ορ­γανι­κών τους υπο­στάσεων στην Γη, αλλά την αλληγορική εικόνα της πνευματι­κής τους ανα­γέννησης και της υπόταξης των τιτανι­κών τους φύ­σεων. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι όλοι γεννή­θη­καν από την μίξη Πνεύματος και Παρθένου.

Τι  συμβολίζει η ­περίοδος από την χειμερινή τροπή του ήλιου μέχρι την εαρινή ισημερία

Η ­περίοδος από την χειμερινή τροπή του ήλιου μέχρι την εαρινή ισημερία συμβολίζει την εποχή κατά την οποία η ψυχή του ανθρώπου αποβάλει τα πάθη και οδεύει προς την πνευματική της αναγέννηση, η οποία θα λάβει χώρα κατά την εα­ρινή ισημερία. Στο φυτικό επίπεδο γίνεται η εκκόλαψη και την βλάστηση των σπερ­μάτων δηλαδή την γέν­νηση νέων φυτών μέσα στο γόνιμο από τις βροχές του φθινοπώρου έδα­φος. Συνεπώς είναι η εποχή της  εκδήλω­σης της φυτι­κής ζωής και βλαστήσεως αυ­τής.

Οι Ορ­φικοί θεωρούσαν την περίοδο αυτή ως αλληγορική ει­κόνα της προπαρασκευής των αν­θρωπίνων ψυχών κατά την οποία εκδηλώνονται από τις ψυχές συναι­σθήματα και οι πράγματι φυσι­κές Ιδέες. Με την βοή­θεια αυτών μπορούν να προχω­ρήσουν προς την πνευματική τους αναγέν­νηση που λάβει χώρα κατά την εαρινή ισημε­ρία και την εποχή που ακο­λουθεί, γιατί τότε οι ακτί­νες του ηλιακού φωτός είναι θερμό­τερες και δίδουν έτσι  την δυνατό­τητα για την εκδή­λωση και λειτουρ­γία του Νόμου του Φά­νητος. Τα εκ­δηλούμενα με την βλάστηση της μητρός γης άνθη και μύρα κατά το τέ­λος αυτής της περιόδου είναι η αλλη­γορική ει­κόνα, κατά τον θείο Ορφέα, που εμφανίζει τις εκ­δηλώσεις εκείνων των ανθρωπί­νων ψυ­χών οι οποίες προ­χω­ρούν πια προς την αθανασία και οι οποίες (ψυχές) φέρουν πλέον στην φύση τους αυτό που απεικονίζει το γέλιο του Φάνητος.

Από την χειμερινή τροπή του Ηλίου η ημέρα αυξά­νει. Οι μύ­στες της Ελευσίνας έλεγαν ότι η ημέρα συμβολίζει το φως και η νύκτα το σκό­τος, και ότι μόνο οι ψυ­χές των μεμυημένων οδεύουν από το σκότος προς το φως ενώ οι ψυχές των αμύητων πα­ραμέ­νουν στο σκό­τος. Αυτήν την προς το Φως  πο­ρεία της ψυχής του μύστου γιόρταζαν οι Ελευ­σίνιοι την χειμερινή τροπή του Ηλίου.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΑΜΠ, ΗΛΙΘΙΕ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ!!!

ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΑΜΠ, ΗΛΙΘΙΕ,

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ!!!

βασική θέσις

————

Το θέμα δεν είναι αν ευρίσκεις τον Πρόεδρο Τραμπ καλό, κακό ἢ άσχημο! Είναι ότι δεν αντιλαμβάνεσαι τί γίνεται στην κοινωνία γύρω σου! Γιά δες εδώ το κύριον θέμα:

Στην Αμερική, οι διάφορες ράτσες πολιτεύονται σύμφωνα με τα συμφέροντα της πληθυσμιακής τους ομάδας, της κοινότητός τους, σύμφωνα με το συλλογικό καλώς έχειν της ράτσας τους! Όλες οι ράτσες! Από τις 372 ράτσες των Ινδιάνων, τους Hispano (αβοριγίνες της Κεντρικής Αμερικής), τους Νεγρίδες-Καφρίδες-Νειλοτίδες της Αφρικής, έως τους Ιουδαίους και την υπέρ δραστηριοποιούμενη ράτσα των Μωαμεθανών! Κι όλοι αυτοί ευρήκαν ότι τούς συμφέρει η πολιτική ορθότητα του Πολιτιστικού Μαρξισμού και εστερέωσαν και την ιδική τους πολιτική στέγη, καταλαμβάνοντας διά της υπογείου διεισδύσεως το Δημοκρατικόν κόμμα!


Εξαίρεσιν αποτελούν οι Λευκοι πληθυσμοί, η Λευκή ράτσα, που τάσσεται με οτιδήποτε και οποιονδήποτε αντιστρατεύεται τα δικά της φυλετικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα! Στην Νότιο Αφρική η Λευκή ράτσα με περισσή βλακεία παρέδωσε την χώρα, που αυτή αποκλειστικώς με σκληρό μόχθο εδημιούργησε, με το ελεύθερο δημοψήφισμά της, στους Μπαντού και στους Καφρίδες! Θα μού πείτε αυτοί είναι η πλειονότης, το 80%, ναί όμως στις ΗΠΑ είναι οι Λευκοί η πλειονότης, το 72%, όμως ψηφίζουν αυτούς που απροκάλυπτα θέλουν να μετατρέψουν τις ΗΠΑ σε Νότιο Αφρική και κρημνίζουν τα αγάλματα και υβρίζουν την Αμερικανική ιστορία! Ανάμεσα στους μεγάλους υβριστάς η Καμάλα —δίκιο έχει η κοπέλα, δεν ανήκει στην Λευκή ράτσα— όμως οι Λευκοί την εψήφισαν  και ως Πρόεδρο την επευφημούν στις συγκεντρώσεις της! Δείτε και τον «Ελληνο-ορθόδοξο» Αρχιεπίσκοπο που παρελαύνει με την επιγραφή «Black Lives Matter» δίπλα του!


Θα μού πείτε έγινε νοθεία! Ναί σαφέστατα έγινε νοθεία, γι’ αυτό στις πολιτείες με Δημοκρατικό κυβερνήτη μόλις έφθασε η καταμέτρησι στο 84% και ο Πρόεδρος Τραμπ προηγείτο με πολλές μονάδες, π.χ. στην Πενσυλβανία με 55,6%, ανεκάλυψαν οι υπεύθυνοι ότι υπήρχον στις αποθήκες ξεχασμένα κασέ με επιστολικές ψήφους, έτσι βρέθηκε στο Ουϊσκόνσιν το κασέ με τις 138.000 επιστολικές ψήφους που ήταν όλες, ναί όλες, του Μπάϊντεν! Νοθεία τόσο χονδροειδής που δεν έγινε ουδέποτε ούτε στην Γουατεμάλα! 

Απάντησις: ο Πρόεδρος Τραμπ καταπολεμήθηκε ως το ΣΥΜΒΟΛΟΝ της Αναγεννήσεως των μέσων Λευκών πληθυσμών ως “πολιτικού σώματος”, κι αν τον είχε ψηφίσει αυτό το 72% δεν θα τόν ανέτρεπε ΟΥΔΕΜΙΑ νοθεία! Αντιθέτως ακόμη κι αυτό το σώμα των Λευκών Blue collars άρχισε να διαρρέει και την απώλεια εκάλυψε ο Πρόεδρος Τραμπ με την αύξησιν των ποσοστών του σε όλους τους μη-Λευκούς πληθυσμούς! Οι Λευκοί πληθυσμοί ΔΕΝ τον εψήφισαν διότι αυτό τούς είπαν οι αστέρες του Χόλλυγουντ, η Γκρέτα και τα μεγάλα ΜΜΕ. Οι Λευκοί πληθυσμοί εψήφισαν αυτούς που κρημνίζουν την ιστορία τους και την υβρίζουν αισχρά, όπως η Μωαμεθανή-Σομαλή βουλευτής Ilhan Abdullahi Omar! 


Άλλοι θα ειπούν: Κύριε δεν άρεσε στους Λευκούς πληθυσμούς ο Πρόεδρος Τραμπ διότι είναι ανήθικος! Συμφωνώ μαζί τους, ανήθικος και σεξιστής, έχει στοιχειώσει το μυαλό μου εκείνη η ιστορία: που ήτο στην επιτροπή των καλλιστείων και πλησίασε το κορίτσι το διαγωνιζόμενον, το έπιασε από το μπράτσο και της είπε οτι θέλει «να γνωρισθούν καλύτερα»! Η Απάντησις είναι απλή: Ο σοβαρός πληθυσμός των Λευκών, που ουδέποτε θα έκανε τέτοιες ανήθικες προτάσεις, διατί δεν ανέδειξε έναν ιδικόν του ηθικόν και σοβαρόν ηγέτη που θα εφρόντιζε τα συμφέροντα της ράτσας του; Αλλά εψήφισε τους πλέον ακραίους υβριστάς της και Αλλογενείς;; Από την βουλευτή Alexandria Ocasio-Cortez, με το βιτριολικόν στόμα, έως την Καμάλα;; Γιατί η Λευκή ράτσα ψηφίζει όχι απλώς υβριστάς της αλλά και Αλλογενείς;; Στις διαδηλώσεις δε τις πρόσφατες, τις μεγάλες, που συμμετείχε κι ο Αρχιεπίσκοπος, αυτές που επεχείρησαν και επέτυχαν να φέρουν την εξουσία των Black Lives Matter, το 40% ήσαν Λευκοί!! 


Ο εκφυλισμός δε των Λευκών πληθυσμών είναι γενικός και παντού!       

Στην Ελλάδα, τα ίδια και χειρότερα, οι διάφορες ράτσες πολιτεύονται σύμφωνα με τα συμφέροντα της ράτσας τους και επιτυγχάνουν!! Οι Μωαμεθανοί εγκαινίασαν προ τριημέρου το επίσημο τζαμί τους στην Αθήνα, να το χαίρονται οι άνθρωποι! Οι Ρομά βγήκαν στους δρόμους εξοργισμένοι γιά να προστατεύσουν τα δικαιώματα τού διαρρήκτη και τού ληστή! Και η ελληνική κοινωνία μαζεύτηκε! Στην καραντίνα ιδρύθησαν οι ενενήντατρεις (93) κωμοπόλεις των παρατύπων μεταναστών και οι ελληνικές κοινωνίες δίπλα τους εσιώπησαν!! Στην Ελλάδα, όσα κόμματα ἢ ομάδες ἢ κινήσεις εμφανίζονται με ατζέντα εθνική, εναντίον του Εποικισμού, όχι μόνον οι μπουρζουάδες αλλά και ο λαουτζίκος τούς γυρίζει την πλάτη διερωτόμενος «ποιός τους ψηφίζει αυτούς»! Αντιθέτως, ψάχνουν οι Έλληνες να εύρουν Αλλογενή για να τον ενδοξοποιήσουν ως τον «καλύτερο Έλληνα»!! 


Ας μάθουν οι Λευκοί πληθυσμοί, ότι δυστυχώς, η Φύσις ΔΕΝ διατηρεί μουσεία που μέσα σε γυάλες θάχουν τους ηλιθίους πληθυσμούς!! Αδήριτος φυσικός κανών είναι η έκλειψίς τους!! 


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Δεν μάς πταίει, ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ, ούτε η ΝΟΘΕΙΑ, ούτε η Καμάλα, η Ιλχαν Ομάρ ἢ η Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτές (αυτές τα συμφέροντα της ράτσας τους κοιτάζουν και καλά κάνουν), ούτε οι απολιθωμένοι παλαιοπολιτικοί των 79 ετών, ως ο Μπάϊντεν ἢ η κυρία Πελόζι, αυτοί ένα και μόνον επιθυμούν: να πεθάνουν πάνω στον θρόνο της Εξουσίας! Ούτε τα πιράνχας του Πολιτιστικού Μαρξισμού μάς πταίουν· ούτε η τρανσέξουαλ γερουσιαστής, το νέο αστεράκι του Δημοκρατικού κόμματος· ούτε ο Διεθνής Τραπεζίτης, αυτός σταθερά και αμετακίνητα το συμφέρον του κοιτάζει, το δικό του και της ράτσας του, και καλά κάνει!! Μάς πταίει ΕΝΑ: Το κακό μας το κεφάλι!!


Όπως τα καταφέραμε, ήμαστε άξιοι της κακής μας τύχης, ας ρίξουμε στάχτη στο κεφάλι μας, ας ιδούμε την αλήθεια κι ας μην παρηγορούμαστε με μελλοντολογίες που μού θυμίζουν τα ψάρια του Μπαλουκλί!

------

Υ.Γ. Μπαίνει εδώ διότι είναι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ανάρτησις διότι η πρώτη εντολή της θρησκείας μας είναι να φροντίζης το καλώς έχειν της πληθυσμιακής σου ομάδος!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

Αθήναι - Σάββατο, 7η Νοεμβρίου 2020

==============